• TÜİK: OCAK AYI ENFLASYONU YILLIK %64,86, AYLIK %6,70
  • DİSK-AR: GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 9,7 MİLYON
  • DİSK-AR: GENİŞ TANIMLI İŞSİZ ORANI %24,7
  • DİSK-AR: GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZLİĞİ ORANI %33,2
  •  

ANATÜZÜK

TÜRKİYE PETROL KİMYA VE LASTİK SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI ANATÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1. SENDİKANIN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ:
a) Sendikanın adı, TÜRKİYE PETROL, KİMYA VE LASTİK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI’dır.
Kısa adı LASTİK-İŞ’tir.
b) Sendikanın merkezi İSTANBUL’dadır.
c) Açık adresi: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No: 83 Rıza Kuas Genel Merkez Binası 34396 Üsküdar / İstanbul

SENDİKANIN AMACI, ÇALIŞMA BİÇİMİ
MADDE 2. SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ:
Kaynağını anayasadan ve emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan LASTİK-İŞ Sendikası:
1. Demokratik ve bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü niteliği ile, işçi sınıfının ekonomik, sosyal, ekolojik ve kültürel hak ve çıkarlarının çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp, geliştirilmesini sağlamayı,
2. İşçi sınıfına yönelik her türlü sömürü ve baskıya karşı mücadele etmeyi, sosyal adaleti sağlamayı ve ekonomik refahı geliştirmeyi,
3. Evrensel temel hak ve özgürlükleri kurumsallaştırmayı,
4. En alt düzeyini Uluslararası Çalışma örgütü kararlarının oluşturduğu sendikal hak ve özgürlükleri yaşama geçirmeyi,
5. Üyeler arasında dayanışma, birlik ve beraberliği sağlamayı,
6. Parlementer siyasal sisteme karşı hangi gerekçe ile ve nasıl olursa olsun girişilecek her türlü müdahale ve hareketi, işçi sınıfı ve emekçi halka karşı bir saldırı olarak değerlendirerek, demokratik kuruluşlarla dayanışma içinde mücadele etmeyi,

TEMEL AMAÇLARI;
1. Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,
2. Uluslararası sendikal dayanışma içinde, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, üretimin her alanında, sendikal özgürlük bilinci içerisinde, işçi haklarına sahip çıkmayı,
3. Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi çerçevesinde, sendika içi demokrasinin en geniş anlamda kesintisiz işlemesini sağlamayı,
4. Demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını, TEMEL İLKELERİ olarak kabul eder.
Sendika, bu amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek için, anayasa ve anayasaya uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Bu bağlılık, anayasanın ve yasaların, çağdaş anayasalar ve yasalarla uyumsuzluk gösteren, uluslararası anlaşmalara ve ILO kararlarına aykırılık oluşturulan yönlerinin değiştirilmesi için çalışma yapma ödev ve sorumluluğunu engellemez.

MADDE 3. SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Yasalardan ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmak,
b) Örgüt içinde çoğulcu, karar alma süreçlerinde katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişmesini sağlamak,
c) İşkolunda çalışan işçileri üye yaparak sendika çatısı altında örgütlemek, aralarında birlik ve dayanışmayı sağlamak,
d) Sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemelerin, çağdaş ve demokratik normlara uygun hale getirilmesi için çaba göstermek,
e) Üyeleri arasında, tek tek ya da toplu olarak özel ve tüzel kişilerle görüşmelerde bulunmak ve anlaşmalar yapmak, toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkartmak, grev kararı vermek, uygulamak, idare etmek ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak ve istekte bulunmak,
f) Daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılması, ücretin insan onuruna yaraşır ve yapılan işe uygun bir düzeye ulaşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınması, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesi, kadın, genç, çocuk ve göçmen işçiler ile emeklilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,
g) Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, işçiler arasında sınıf bilincinin geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla kurs, seminer ve konferanslar düzenleyerek üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmek, mesleki bilgilerini artırmak, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim araçları sağlamak, yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüler kurmak,
h) Üyelerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık, spor ve dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, lokaller açmak,
ı) Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmesinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklarda, hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda, üyeleri ve mirasçılarını (yazılı başvuruları üzerine) temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak, gerekirse adli yardımda bulunmak,
i) Yasal koşullara uygun olarak, Türkiye ve diğer demokratik ülkelerdeki sendikal örgütlere üye olmak, üyelikten ayrılmak, ulusal ve uluslararası işçi örgütleri ve emekçiler yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar kurarak, işbirliği dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışında yapılan toplantılara ve gezilere katılmak, delege temsilci ve gözlemci göndermek ve çağırmak,
j) Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve devretmek,
k) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit mevcudunun yüzde beşinden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek; üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek,
l) Nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak;
m) Üyelerinin sendika anatüzüğünün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamak.

MADDE 4. SENDİKANIN KURULU BULUNDUĞU İŞKOLU:
LASTİK-İŞ Sendikası, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın 4. Maddesi’nde belirtilen ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen, 4 sıra numaralı PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ işkolunda kuruludur.

SENDİKAYA ÜYE OLMA,
ÜYELİKTEN ÇIKMA,
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 5. SENDİKAYA ÜYE OLMA VE ÜYELİĞİN KAZANILMASI:
A) Sendikaya üye olabilmek için,
a) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nda belirtilen niteliklere sahip olmak,
b) Sendikanın kurulu bulunduğu Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç işkolunda çalışıyor olmak,
c) 15 yaşını doldurmuş olmak koşulları gereklidir.
B) Üyeliğin kazanılması için,
a) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası hükümlerine göre üyelik başvurusunda bulunulması,
b) Sendika Genel Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul kararı, gereklidir.
Sendika üyeliği sendika genel yönetim kurulunun üyeliğe kabul kararı vermesiyle kazanılır.
Sendika tarafından 30 gün içinde reddedilmeyen üyelik başvurusu kabul edilmiş sayılır.
Haklı bir neden gösterilmeksizin üyeliği kabul edilmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yerel iş yargıçlığına dava açma hakkı vardır.
Üyeler, sendika tüzüğü, genel kurul kararları ve yönetmeliklerde belirtilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 6. ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI:
Sendikaya kayıtlı üyelerin sendikaya ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı; yedi buçuk saatlik çıplak ücretlerinden az olamaz. Aylık aidat tutarı Genel Kurul kararıyla; toplu iş sözleşmelerinde ikiyüzyirmibeş saatlik aylık ücretlerine ek olarak iki günlük munzam prim ödenmesi öngörülen işyerleri veya işletmeler için, yedi buçuk saatin üzerine üç saate kadar arttırılabilir.

Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatı kadardır.
İşbu aidat her ay ödenir.

MADDE 7. ÜYELİKTEN ÇEKİLME, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE ASKIYA ALINMASI HALLERİ
a) Her üye, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası hükümleri çerçevesinde üyelikten çekilebilir. Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.
b) Sendika yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev almalarından dolayı işyerinden ayrılan sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödemek kaydı ile devam eder.
Sendikaya üye olmak hakkına sahip olanlardan, bir işletme veya kurumun yönetim kurullarında veya benzeri kurumlarda işçi temsilcisi sıfatıyla bulunanların sendika üyeliği devam eder.
c) Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile kuruluş ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.
d) İşkolunu değiştirenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.
e) Sendika üyeliğinden, hakkında genel kurul tarafından çıkarılma kararı verilenlerin üyeliği sona erer.
f) Üyeliğin sona ermesi, askıya alınması ve üyelikten çekilme halleri için tüzükte belirtilen konular dışında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası hükümleri uygulanır.

MADDE 8. ÜYELİKTEN ÇIKARMA:
Sendika amaç ve ilkelerine ters düşen; anatüzük hükümlerine uygun davranmayan ve/veya aykırı hareket eden; organ kararlarını yerine getirmeyen veya yerine getirmemekte direnen; sendikanın geleceğini tehlikeye düşürebilecek çalışmalarda bulunan ve/veya bulunanlara yardım eden; sendikayı kamuoyu, gerçek ve tüzel kişiler önünde küçük düşüren; sendikanın itibarına zarar veren; söylem, tutum ve davranışlarıyla ahlaki zaafiyet içinde olduğu ortaya çıkan, üye, işyeri sendika temsilcisi ya da baştemsilcisi, sendikanın değişik zorunlu organlarında görev alan sendika yöneticisi sıfatını taşıyanlar, genel yönetim kurulunun yazılı sevki üzerine, genel disiplin kurulunca verilen üyelikten çıkarma kararının genel kurulca onaylanması sonucunda, üyelikten çıkartılırlar.
Üyelikten çıkarma talebiyle genel disiplin kuruluna sevk edilen üyelerin, sendika temsilciliklerinden ve/veya yöneticiliklerinden kaynaklanan tüm hakları görevleri ve yetkileri, haklarındaki genel disiplin kurulu kararı verilinceye kadar askıda kalır. Genel disiplin kurulunca haklarında üyelikten çıkarma kararı verilen üyelerin, işyeri sendika temsilciliklerinden ve/veya yöneticiliklerinden kaynaklanan tüm hakları, görev ve yetkileri, genel kurulun bu hususta vereceği karara kadar askıya alınır.
Çıkarılma kararı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nda öngörülen şekilde ilgililere bildirilir.
Üyelik sıfatı, çıkartılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

BÖLÜM 2
SENDİKANIN YAPISI

MADDE 9. SENDİKANIN ORGANLARI:
1. GENEL MERKEZ ORGANLARI
A) ZORUNLU ORGANLAR
1. Genel Kurul
2. Genel Yönetim Kurulu
3. Genel Denetleme Kurulu
4. Genel Disiplin Kurulu
B) DANIŞMA ORGANLARI
1. Başkanlar Kurulu
2. Yönetimler Kurulu
3. Genel Temsilciler Kurulu
2. ŞUBE ORGANLARI
A) ZORUNLU ORGANLAR
1. Şube Genel Kurulu
2. Şube Yönetim Kurulu
3. Şube Denetleme Kurulu
4. Şube Disiplin Kurulu
B) DANIŞMA ORGANI
Şube Temsilciler Kurulu

MADDE 10. GENEL KURULUN OLUŞUMU:
a) Genel kurul, sendikanın en yetkili karar organıdır.
b) Genel kurul, sendikanın toplam üye sayısı, genel yönetim, genel denetleme kurulu üyeleri, genel disiplin kurulu ile birlikte 1000’den az ise üyelerden; 1000’den çok ise delegelerden oluşur
c) Delege esasına göre yapılacak genel kurul, sendikanın genel yönetim, genel denetleme, genel disiplin kurulu üyeleri ve şube genel kurullarınca seçilecek delegelerle beraber toplam 300 delegeden oluşur.
d) Şube genel kurullarınca (e) bendinde açıklanan yöntemle seçilecek delegelerin sayısı, şube genel kurullarından bir ay önce, genel yönetim kurulunca, şubelere bildirilir. Delege sayısını belirlemede kesirler yarım ise ya da aşıyorsa tama iblağ edilir.
e) Şube genel kurullarında seçilecek delege sayısını hesaplamak için;
Genel yönetim, genel denetleme ve genel disiplin kurulu üyelerinin sayısı, delege tam sayısından çıkartılır. Sendikanın toplam üye sayısı, geriye kalan delege sayısına bölünerek, bir delege seçmek için gerekli anahtar üye sayısı bulunur. Şubelerde kayıtlı üye sayısı, anahtar üye sayısına bölünerek, seçilecek delege sayısı saptanır.
f) Yukarıda belirtilen delegeler, bir sonraki şube genel kurulu yapılıncaya kadar, toplanan bütün genel kurulların da delegeleridir.
g) Seçilen delegeler, daha sonra üyesi bulunduğu şubeden ayrılıp, başka bir şubenin üyeliğine geçerlerse, yeni şube genel kurulunda delege seçimi yapılıncaya değin, eski şubesinin delegelik sıfatını taşırlar.
h) Elinde olmayan herhangi bir nedenle, işinden ayrılmış olan delege, sendika üyeliğini bir başka işkoluna geçerek yitirmediği sürece, delegelik sıfatını koruyarak, yapılacak genel kurullara katılabilirler.

MADDE 11. GENEL KURULUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ:
a) Gündemi, toplantı yer, gün ve saati genel yönetim kurulunca saptanan olağan genel kurul, dört yılda bir toplanır. Genel Kurula çağrı genel yönetim kurulu tarafından yapılır.
Genel kurul toplantısının gündemi ile, yer, gün ve saati en az 15 gün önce sendika genel merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ilan edilir. Bu ilanda, çoğunluk sağlanmaması nedeni ile toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının saat ve yeri de ayrıca belirtilir.
b) Genel kurulun gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, en az 15 gün önce, iki örnek olarak yetkili seçim kurulu başkanlığına yazı ile bildirilir.
c) Genel kurul toplantı yeter sayısı delege ya da üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamamışsa, ikinci toplantı en çok 15 gün içinde delege ya da üye tamsayısının en az 1/3’ü ile yapılır.
Kural olarak karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak, bu sayı delege ya da üye tamsayısının 1/4’ünden az olamaz. Görüşülecek konunun özelliğine göre, tüzükte daha yüksek bir karar yeter sayısı öngörülmemişse, bu sayı dikkate alınır.
d) Genel kurula sunulacak genel yönetim kurulu çalışma, hesap raporu, yeminli mali müşavir raporu ve genel denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin, toplantı tarihinden en az 15 gün önce delege ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.
e) Genel kurul çalışmalarını, genel başkan ya da genel yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve başkanlık kurulunun seçimini yönetir.
f) Genel kurul Başkanlık Kurulu, bir başkan, iki başkan vekili ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul defterine yazılarak, başkanlık kurulu üyelerince imzalanır.
Başkanlık Kurulu, sendika üyelerinden veya genel kurula katılacak delegelerden, üst kuruluşun yöneticilerinden veya üst kuruluşa bağlı sendikaların yöneticilerinden oluşur.
g) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
h) Genel kurul gündemindeki konuları ve delegeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip, rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturulabilir. Üye sayısı genel kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları, genel kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.
ı) Anatüzük değişikliği, genel kurul başkanlık kurulu ve komisyonların seçimleri, açık oyla yapılır.

MADDE 12. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:
Olağanüstü genel kurul,
a) Genel yönetim kurulu veya tüzüğün 22/c maddesinde belirtilen koşullara bağlı olarak alınan genel denetleme kurulu kararı,
b) Genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi üzerine altmış gün içinde toplanır.
Olağanüstü genel kurula, genel kurullarını yapmış şubelerin delegeleri ile genel kurullarını yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş olan eski delegeleri katılır.
Olağanüstü genel kurul gündemi ile bağlıdır.
Olağanüstü genel kurula çağrı, genel yönetim kurulu tarafından yapılır.
Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

MADDE 13. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Genel Yönetim, Genel Denetleme kurulları ile yeminli mali müşavir raporlarını görüşüp, karara bağlamak,
b) Genel Disiplin Kurulu kararlarını görüşmek, üyelikten çıkartılacak üyeler hakkında karar vermek,
c) Genel yönetim kurulunca hazırlanan gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak; yönetim kuruluna bütçe dönemi içerisinde ek bütçe yapma ve uygulama yetkisi vermek,
d) Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile anatüzük değişikliği yapmak,
e) Şubeler ve temsilcilikler açmak, birleştirmek, kapatmak veya bu konularda Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
f) Genel Kurul üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla ulusal konfederasyonlara, uluslararası kuruluşlara üye olmak ya da üyelikten ayrılma kararı vermek; ulusal veya uluslar arası üst kuruluşlara üyelik için başvuruda bulunma veya üst kuruluş kurma veya üye olunan üst kuruluşlardan ayrılma konularında genel yönetim kuruluna yetki vermek,
g) Genel kurul üye yada delege tamsayısının 2/3’ünün çoğunluğunun oyu ile, sendika merkezinin başka bir ile nakline karar vermek,
h) Sendika organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücret, ikramiye, sosyal hak, ödenek, yolluk ve tazminatları saptamak,
i) Gerekli taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması; alım satım işlemlerinin gerçekleşmesi için gereken her türlü fon, finansal kiralama (Leasing), ipotek tesisi veya ipotek kaldırma ve banka kredisi kullanma konularında ve gerekli diğer hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek.
j) Genel Kurul delege sayısının 2/3’ünün oyu ile sendikanın tüzel kişiliğine son vermek, birleşmeyi veya katılmayı, para ve mal karşılığının tasfiyesini karara bağlamak,
k) Gizli oy, açık sayımla, genel yönetim, genel denetleme ve genel disiplin kurullarının asil ve yedek üyelerini ve ulusal üst kuruluş genel kuruluna gidecek delegeleri seçmek,
l) İşçilerin eğitim, bilgi ve deneyimlerini yükseltmek ve boş zamanlarını iyi bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla sosyal amaçlı ve/veya iktisadi teşebbüslere yatırım amaçlı harcama yapabilmesi; vakıf kurabilmesi; yardım ve eğitim sandıkları ile sendika üyeleri için kurulmuş ya da kurulacak olan kooperatiflere yardımcı olması ve katkı sağlaması için genel yönetim kuruluna yetki vermek,
m) Mevzuat veya anatüzük gereğince genel kurul tarafından yapılması belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek; başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak ve bu hususlara ilişkin genel yönetim kuruluna yetki vermek.
n) Genel kurulda izlenecek seçim yöntemini belirlemek (Genel Kurulun blok oy pusulası yöntemiyle seçim yapılmasına karar vermesi durumunda, zorunlu organlara asil ve yedek olarak aday olanlar ile üst kurul delegeliğine aday olanların isimlerinin birlikte yer aldığı değişik aday gruplarının listeleri ayrı ayrı oluşturulur. Hazırlanan listelerin içinde yer almayarak bağımsız aday olmak isteyenlerin de ayrı bir liste ile seçime katılmaları sağlanır. Genel Kurulun çarşaf liste yöntemi ile seçim yapılmasına karar vermesi durumunda, zorunlu organlara asil ve yedek olarak aday olanlar ile üst kurul delegeliğine aday olanların hepsi tek bir liste içerisinde yer alır ve oylama isimlerin karşılarına konulacak işaretler ile gerçekleştirilir. Genel Kurul bu iki yöntemin dışında başka bir seçim yöntemi de belirleyebilir. Belirlenen seçim yöntemi genel kurul başkanlık kurulu tarafından ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na seçimlerden önce bildirilir).
o) Yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında yönetim kuruluna yetki vermek.

MADDE 14. SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER:
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nda yöneticilik için öngörülen niteliklere sahip olmak.

MADDE 15. GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:
Genel Yönetim Kurulu;
• Bir Genel Başkan,
• Bir Genel Sekreter,
• Bir Genel Başkan Yardımcısı Toplu İş Sözleşmesi Dairesi Başkanı,
• Bir Genel Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı,
• Bir Genel Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Basın Yayın Dairesi Başkanı,
• Bir Genel Yönetim Kurulu Üyesi Örgütlenme Dairesi Başkanı,
• Bir Genel Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Dairesi Başkanı,
olmak üzere yedi üyeden oluşur.
Genel Yönetim Kurulu üyelerinin tümü, genel kurulda bu göreve aday olan genel merkez genel kurul delegeleri arasından, gizli oy açık sayım yöntemiyle en çok oy alan adaylar arasından doğrudan seçilirler.
Asil yönetim kurulu üyesi kadar da ayrıca yedek üye seçilir. Genel Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde, genel yönetim kurulu yedek üyeleri arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre genel yönetim kurulu üyeliğine çağrı yapılır ve böylece genel yönetim kurulu üye sayısı tamamlanır. Genel Yönetim Kurulu üye sayısı bu suretle tamamlandıktan sonra, yapılacak ilk toplantıda üyeler kendi aralarında boşalan yerlere aday olanlar arasından görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.
Ayrılmalar nedeniyle, yedeklerin de gelmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağıya düşmesi halinde, genel kurul, mevcut genel yönetim kurulu üyeleri tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

MADDE 16. GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Genel Yönetim kurulu, genel kuruldan sonra en yetkili karar ve yürütme organı olup, aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:
a) Anatüzükle belirlenen amaç ve ilkelerin yaşama geçirilmesi, sendika görev ve yetkilerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararları almak,
b) Anatüzüğü yorumlamak ve uygulamak,
c) Genel kurul ve danışma kurullarını toplantıya çağırmak,
ç) Genel kurul kararlarını yerine getirmek, genel kurulca verilen yetkileri kullanmak,
d) Genel kurula sunulacak çalışma, hesap raporları ile bütçeyi ve anatüzük değişikliğine ilişkin tasarıları hazırlamak,
e) Genel kurulca verilen yetkiye dayanarak şubeler veya temsilcilikler açmak, kapatmak, birleştirmek, şube ve temsilciliklerin sınırlarını saptamak, kurucu yönetim kurulu ve çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarını belirlemek,
f) Üyelik başvurularını karara bağlamak,
g) Anatüzükle belirlenen amaçların gerçekleşmesi için, bilimsel ve teknik bürolar kurmak, çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarını belirlemek, sendika bünyesinde çalışanlar için sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak,
h) Eğitim çalışmaları yapmak,
ı) Sendika adına anlaşmalar yapmak; işçilerin eğitim, bilgi ve deneyimlerini yükseltmek ve boş zamanlarını iyi bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla, genel kurulca verilen yetkiye dayanarak sosyal amaçlı ve/veya iktisadi teşebbüslere yatırım amaçlı harcama yapmak; vakıf kurmak; yardım ve eğitim sandıklarına ve sendika üyeleri için kurulmuş ya da kurulacak olan kooperatiflere yardımcı olmak ve katkı yapmak,
i) Yasa ve anatüzük hükümlerine göre, sendikanın çalışmalarının sağlıklı, düzenli ve anında yürütülmesi için yönetmelikler, imza sirküleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
j) Uzmanlık dairelerinin kurulmasına karar vermek,
k) Üyeleri adına tek tek ya da toplu olarak özel ve tüzel kişilerle görüşmelerde bulunmak ve anlaşmalar yapmak,
l) Üyeleri adına, atanmış veya üyelerce seçilmiş temsilcileri ile birlikte yürütülen toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkartmak, grev kararı vermek, uygulamak, idare etmek ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,
m) İşyerlerinde üyeler tarafından sendika Genel Yönetim Kurulunca belirlenmiş programları tamamlayanlar arasından seçilen veya gerekli görülen hallerde genel yönetim kurulunca belirlenen işyeri sendika temsilcilerini atamak, bir genel kurul süresine denk olan işyeri sendika temsilciliği görev döneminin bitiminden önce işyeri sendika temsilcilerinin görevinin sonlandırılması gerektiği durumlarda, gerekli kararı almak,
n) Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmesinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklarda hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyeleri ve mirasçılarını (yazılı başvuruları üzerine) temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak, gerekirse yardım yapmak,
o) Sendikaya taşınır veya taşınmaz mal alınmasına, satılmasına, bu alım-satım işlemleri için her türlü fon, finansal kiralama (Leasing), ipotek tesisi veya ipotek kaldırma ve banka kredisi kullanılması konularında karar vermek; bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek ve yetkilendirmek,
ö) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamuya ait ve özel kuruluşların toplantı ve gezilerine katılacak temsilcileri saptamak,
p) Genel denetleme kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
r) Anatüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan sendika üyelerini ve yöneticilerini genel disiplin kuruluna sevketmek,
s) Yasal zorunluluk gereği olan anatüzük değişikliklerini yasa çerçevesinde yapmak; gerektiğinde ilk genel kurula sunmak,
ş) Bölge temsilcilikleri kurmak ve temsilciler atamak,
t) Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü girişimde ve çalışmalarda bulunmak,
u) Demirbaş eşyanın terkini ve şubelere devri hususlarını karara bağlamak,
ü) Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler; hazırlanan bütçe ile fonlar arasında aktarma yapmak,
v) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak,
y) Şube yönetim kurulu üye sayısının, toplantı yeter sayısı altına düşmesi veya herhangi bir nedenle çalışamaz duruma gelmiş şube yönetim kurulu yerine üç ay içinde yeni yönetim kurulu seçilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak ve önlemleri almak,
z) Genel Kurul tarafından kabul edilmiş tahmini bütçe koşulları çerçevesinde, şubelerde seçimle gelen ücretli yöneticilerin kadroların sayısını belirlemek, belirlenen bu kadroları açmak, gerektiğinde kapatmak ve ücret ve çalışma koşullarını düzenlemek,
z1) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
z2) Grev ve lokavt süresince sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek,
z3) Yapılan toplantı sonrasında, görevlendirilecek üye aracılığı ile kamuoyuna açıklamada bulunmak.
z4) Tüzüğün diğer maddelerinde genel yönetim kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları yerine getirmek; genel kurulun görev ve yetkisi dışındaki görevleri yerine getirmek,
z5) Nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak,
z6) Genel Başkanlık temsil ödeneği konusunda karar almak,
z7) Tüzükte belirlenen esaslara göre şube genel kuruluna katılacak delege sayısını belirlemek.
z8) Sendika adına veya sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilecekleri belirlemek; verilecek ücret, ödenek ve yollukları saptamak.

MADDE 17. GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI YÖNTEMİ:
Genel yönetim kurulu, onbeşgünde bir, önceden saptanan günde, genel başkanın yönetiminde toplanır. Toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı da, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Oylamanın gizli veya açık yapılması genel yönetim kurulunun kararına bağlıdır.
Kararlar, karar defterine genel sekreter tarafından yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.
Genel yönetim kurulu, gerektiğinde, genel başkanın ya da iki üyenin istemi üzerine olağanüstü toplanabilir.

MADDE 18. GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Sendikayı yurt içinde ve yurt dışında, gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil etmek,
b) Sendika içinde uyumu ve düzeni sağlamak,
c) Genel kurul toplantısını açmak, genel yönetim kuruluna ve danışma kurullarına başkanlık etmek,
d) Sendikanın genel politikası ve kurul kararları doğrultusunda kamuoyuna açıklamalarda bulunmak, demeçler vermek,
e) Örgüt çalışmalarını denetlemek, gerektiğinde şubelerin yazışma, işlem ve hesaplarını incelemek veya bu konularla ilgili görevlileri saptamak,
f) Sendika çalışmalarının başarıya ulaşmasıyla ilgili, yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
g) Genel Başkan sendika yayın organının sahibidir.

MADDE 19. GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve görevlerinin yerine getirilmesi için, çalışma yaşamını ve özellikle işkolunu ve toplu sözleşme çalışmalarını ilgilendiren tüm verileri derlemek, sendikanın genel politikalarına bağlı olarak uygulanmasını sağlamak; her türlü yazışmaları yapmak, imzalamak, sendikaya gelen ve giden tüm belgelerin kaydını ve dağıtımını yapmak, gerekli dosyaları tutmak,
b) Genel yönetim kurulunun gündemini hazırlamak, toplantıdan en az bir gün önce genel yönetim kurulu üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve katılan üyelere imzalatmak,
c) Genel yönetim kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
d) Sendika iç bünyesinde çalışan personelin düzenli çalışmasını sağlamak, özlük işlerini düzenlemek, personelle ilgili yönetmelik ve toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını gözetmek,
e) Uzmanlık daireleri arasıda eşgüdümü sağlamak, bu uzmanlık dairelerinin düzenli çalışmasını gözetmek; sendikanın iç ve dış ilişkilerini düzenlemek, gerekli uyum ve düzeni sağlamak, sendikanın genel politikası ve kurul kararları doğrultusunda, kamuoyuna açıklamalarda bulunmak, demeçler vermek,
f) Genel Başkan olmadığı zamanlarda, onların görevlerini üstlenmek.

MADDE 20. GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Sendika çalışmalarının başarıya ulaşması ile ilgili genel yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını gözetmek,
b) Genel Kurul’da seçildikleri dairelerin Başkanlıklarını yapmak,
c) Genel Başkan ve Genel Sekreter olmadığı zamanlarda, genel başkanın görev ve yetkilerini üstlenmek.

MADDE 21. GENEL YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ:
A) MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ:
1. Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler gereğince yürütmek, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,
2. Sendikanın mali durumunu, hazırlayacağı gelir-gider tablosu, nakit akım tablosu, bilanço ve mizanlarla her ayın sonunda genel yönetim kuruluna sunmak,
3. Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak,
4. Şubelere zamanında harcama avanslarını göndermek, yapılan harcamaların genel yönetim kurulu kararından geçtikten sonra gereğini yapmak,
5. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili kayıtların usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,
6. Genel Kurullara sunulacak hesap raporu, bilanço, gelir-gider tablosu ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve genel yönetim kuruluna sunmak,
7. Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde genel yönetim kurulunca belirlenecek bankalara yatırmak,
8. Sendika kasasında brüt asgari ücretin 10 katından fazla olmamak kaydı ile nakit para bulundurmak,
9. Sendika genel yönetim kurulu üyelerinin mal bildirimlerinin, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca düzenlenmesini sağlamak,
10. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca sendika aidatlarının kesilmesi için işverenlere gönderilecek üye işçilerin listelerinin zamanında iletilmesini sağlamak ve işverenlerce zamanında sendikaya gönderilmesini temin için her türlü işlemleri yapmak,
B) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DAİRESİ BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ:
1. Toplu iş sözleşmesi ile ilgili araştırma çalışmaları yapmak ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütmek,
2. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucu çıkabilecek uyuşmazlıkları, arabulucu çalışmalarını, anlaşma ya da grev kararına kadar yürütmek,
3. Süresi dolan toplu iş sözleşmelerinin yeniden çağrı işlemlerini yerine getirmek,
4. Toplu iş sözleşmelerinin redaksiyon ve imza işlemlerini tamamlamak,
5. Toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak üye şikayet ve uyuşmazlıklarını izlemek ve sonuçlandırmak.
C) EĞİTİM, BASIN, YAYIN VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ:
1. Sendikanın eğitim faaliyetlerini planlamak, bunlarla ilgili programlar yapmak ve genel yönetim kuruluna sunmak; genel yönetim kurulunca onaylanan programları uygulamak,
2. Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, sendikanın çıkaracağı veya temin edeceği dergi, broşür, kitap ve diğer yayın yoluyla üyelerin eğitimini sağlamak,
3. Dünya, ülke, işkolu ve işyerleri ile üyelerin sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, istatistikleri tutmak ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üretmek, bunları rapor, bülten, kitap halinde kamuoyuna sunmak,
4. Sendikanın uzun geçmişinin geleceğe ışık tutması için, her türlü yazılı ve görsel malzemeyi arşivlemek, saklamak; sendika içi ve dışı yaralanmaya sunmak,
5. Sendikanın her türlü yayın işlerini planlamak, bunlarla ilgili programlar yapmak ve genel yönetim kuruluna sunmak; genel yönetim kurulunca onaylanan programları uygulamak,
6. Sendika gazetesinin ve diğer süreli yayın organlarının zamanında yayınlanmasını, dağıtımını planlamak ve gerçekleştirmek,
7. Sendikanın ulusal ve yerel basınla ilişkilerini kurmak, geliştirmek, kamuoyunu nezdinde girişim ve etkinlikler planlamak ve sendikanın tanıtımını yapmak.
D) ÖRGÜTLENME DAİRESİ BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ:
1. Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak,
2. İşçilerin, üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemleri gözetmek, sendikanın üyelik arşivini düzenlemek, üye envanterleri çıkarmak, üyeliği kesinleşen işçilerin üyelik bildirimlerinin yasa ile öngörülen şekilde yapılmasını sağlamak,
3. Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için genel yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmak,
4. Şubeler için delege seçimleri ve şube genel kurullarının zamanında ve gereği gibi yapılmasını sağlamak,
5. İşkolunda örgütlenmemiş işyerlerinin sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlamak,
6. Örgütlenme konusunda, şube yönetim kurullarından rapor almak, sendikadan çekilmeler varsa nedenlerini araştırmak,
7. Örgütlenen işyerlerindeki işçilere gerektiğinde bizzat toplantılar düzenleyerek örgütlenmenin faydalarını anlatmak, örgütlenme hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
8. Ülke ve işkolundaki gelişmeleri izleyerek örgütlenme faaliyetlerini geliştirecek çalışmalar yapmak.
E) HUKUK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ:
1. Sendikanın ve üyelerinin karşılaşacağı hukuki ve adli sorunların çözümü için en başta avukatları olmak üzere hukuk çevreleri ile birlikte çaba göstermek, bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak,
2. Ulusal ve uluslararası hukukla ilgili mevzuat araştırmaları yapmak ve yaptırmak; mevzuatta sendikal hakların gelişmesine yönelik değişiklikler yapılması için görüş ve rapor hazırlamak, hazırlatmak ve girişimlerde bulunmak ve bunları genel yönetim kuruluna sunmak,
3. Sendikanın yasada belirtilen sosyal faaliyetlerini düzenlemek, programlar yapmak ve bunları genel yönetim kuruluna sunmak; genel yönetim kurulunca kabul edilenleri uygulamak.

MADDE 22. GENEL DENETLEME KURULU:
a) Genel denetleme kurulu, anatüzüğün 14. maddesinde belirtilen niteliğe sahip olan ve Genel Kurulu oluşturan delegeler arasından, genel kurul tarafından gizli oy, açık sayım usulü ile seçilen üç asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Asil üyeliklerde herhangi bir nedenle boşalma olduğunda, genel kurulda aldıkları oya göre yedek üyeler, genel yönetim kurulu tarafından göreve çağırılır.
Genel denetleme kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir yazman seçerler.
Genel denetleme kurulu, altı ayda bir sendika merkezinde toplanır ve sendika çalışmalarını denetlerler. Bu çalışmaları yaparken sendikaya ait evrak veya defterlerin genel merkez dışına çıkartılması mümkün değildir. Genel denetleme kurulunun toplantı karar yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı görüş, genel denetleme kurulunun kararını oluşturur.
b) Genel Denetleme Kurulunun başlıca görevleri:
• Sendika tüzüğüne uygun olarak, sendikanın yönetsel ve parasal denetimini yapmak; daha düzenli çalışma ortamının yapılabilmesi için genel yönetim kuruluna öneride bulunmak,
• Genel yönetim kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,
• Her denetim sonrasında genel yönetim kuruluna, dönem sonunda da genel kurula rapor hazırlayıp, sunmak,
• Genel yönetim kurulunun çağrı üzerine şubelerde gerekli denetim yapmak,
• Gerektiğinde, genel yönetim kurulundan, genel kurulun olağanüstü olarak toplantıya çağırılmasını istemek.
c) Genel denetleme kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında, sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde, durumu, sendikanın genel başkanlığına bir raporla yazılı olarak bildirir.
Gerekli gördüğü durumlarda, soruşturmanın derinleştirilmesi için, tespit edilen fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirmeleri yönünde genel denetleme kurulu istekte bulunabilir.
Genel yönetim kurulunun, genel denetleme kurulunun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararından ısrar etmesi halinde, genel denetleme kurulu, genel yönetim kurulundan, genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını isteyebilir.

MADDE 23. GENEL DİSİPLİN KURULU:
Genel disiplin kurulu, bu tüzüğün 14.maddesinde sayılan niteliğe sahip olan ve Genel Kurulu oluşturan delegeler arasından, sendika genel kurulu tarafından gizli oyla seçilen beş asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.
Genel disiplin kurulu üyeleri, yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve yazman seçerler. Genel disiplin kurulu asil üyelerinden bir veya birkaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde, genel yönetim kurulu, en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyeleri göreve çağırır.
Genel disiplin kurulu, genel yönetim kurulunun kararı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az üç kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Genel Disiplin Kurulunun karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Genel disiplin kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan sonra, kararını gereğini yapılmak üzere sendika genel başkanlığına sunar.
Genel disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler, sendika ve sendika şubesi yöneticileri hakkında soruşturma yaparak uyarı, kınama veya geçici olarak işten el çektirme cezalarından birini verir ve sonucunu genel kurula ve diğer ilgililere bildirir.
Genel disiplin kurulu, sendika şubesi disiplin kurulları tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerince itirazen incelenmesi istenilen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucunu gereğinin yapılması için genel merkez aracılığıyla sendika şubesi başkanlığına gönderir.
Genel disiplin kurulu, şube disiplin kurulları tarafından üyelikten çıkartmayı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler, görüşünü de belirleyerek genel kurula sunar.

SENDİKA ŞUBELERİ
MADDE 24. ŞUBELERİN TANIMI VE KURULUŞ ESASLARI:
a) Şubeler, sendika çalışmalarının verimli, rasyonel ve demokratik bir örgüt yapısı içinde gerçekleşmesi amacıyla, sendika bünyesinde oluşturulan birimlerdir. Şubelerin tüzel kişiliği yoktur.
b) Şubeler, genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak genel yönetim kurulu tarafından kurulur, bir diğeriyle birleştirilebilir veya kapatılabilir.
c) Kurulmasına karar verilen şubeler, yasada belirtilen şube yöneticiliği niteliklerine sahip sendika üyeleri tarafından, yasa ve ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulur.
Genel yönetim kurulu, şube kurulmasına karar verilen yerde nitelikleri uygun 3 kişiyi girişimci yönetim kurulu olarak atar. Bu üç kişiden birini şube başkanı, birini şube idari sekreteri ve birini de şube mali sekreteri olarak belirler.
Yeni kurulan şubeler, kuruluşlarının resmi olarak tescilinden itibaren engeç altı ay içinde ilk olağan genel kurullarını yapmak zorundadırlar.
Yeni kurulan şubeye, hangi işyerlerinin bağlı olacağını ve yapılması gereken değişiklikleri genel yönetim kurulu saptar.
Sendika şubeleri, sendikanın genel ilke ve prensiplerini zedeleyecek faaliyet ve beyanda bulunamazlar.

MADDE 25. ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU:
Şube genel kurulu, şubenin en yüksek ve yetkili organı olup, şubenin faaliyet sahası içine giren işyerlerinde çalışan üyelerden; sendikalı üye sayısı 300’ü aştığı takdirde delegelerden, şube yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu asil üyelerinden meydana gelir.
Üye sayısı 301 – 2000’e kadar olan şubelerde, genel kurullar en çok 150 delege ile,
Üye sayısı 2001’den yukarı olan şubelerin genel kurulları ise en çok 200 delege ile oluşur.
Şube genel kuruluna katılacak delegeler, üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına uygun olarak, üye mevcutlarına göre işyerlerinden seçilir.
Şube genel kuruluna işyerlerinden seçilecek delegelerin sayısı, genel yönetim kurulunca, şube sınırları içindeki toplam üye sayısının delege sayısına oranı gözönüne alınarak belirlenip, ilgili şubeye genel kurulundan bir ay önce bildirilir. İşyerlerinde seçilecek delege sayısını belirlemede kesirler yarım ise ya da aşıyorsa, tama iblağ edilir.
Şube genel kurullarına katılacak delegelerin seçim tarihi, yeri ve seçime katılacak üyelerin listesi şube yönetim kurulunca işyerlerinde seçimden 15 gün önce ve 5 gün süre ile ilan edilir.
Delegelik seçimlerinde izlenecek usul ve esaslar genel yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konacak bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 26. ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI:
Şube genel kurulu, azami dört yılda bir sendika genel yönetim kurulunun mutabakatını almak koşuluyla ve sendika genel kurul toplantısından en az iki ay önce olmak üzere şubenin faaliyette bulunduğu mahalde şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.
Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yer-gün ve saati en az 15 gün önce o mahalde yayınlanan bir gazete ile ilan olunur. Şube yönetim kurulu tarafından, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce genel kurula katılacak üyelerin, delege ile toplanıyorsa delegelerin bulunduğu listeler; toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir.
Şube genel kurullarının toplantı esas ve usulleri ile karar yeter sayısı hakkında sendika genel kurulları için uygulanan usuller uygulanır.

MADDE 27. OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU:
Olağanüstü şube genel kurulu,
a) Şube yönetim kurulu ya da tüzüğün 32/a maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak alınan denetleme kurulunun kararı,
b) Şube genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi üzerine altmış gün içinde toplanır.
Olağanüstü şube genel kuruluna, bir önceki genel kurulda seçilmiş delegeler ya da şube sınırları içindeki üyeler katılır.
Olağanüstü şube genel kurulu gündemi ile bağlıdır.
Olağanüstü şube genel kuruluna çağrı genel yönetim kurulu tarafından yapılır.
Talep tarihi itibarıyla olağan şube genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü şube genel kuruluna gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan şube genel kurul gündemine alınır.

MADDE 28. ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Şube genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Organların seçimi,
b) Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu raporlarının görüşülmesi,
c) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu ve disiplin kurulunun ibra edilmesi,
ç) Sendika genel kuruluna delege seçimi,
d) Mevzuat ve tüzükle belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka organa bırakılmamış konuların karara bağlanması.
Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

MADDE 29. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:
Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından gizli oyla, tüzüğün 14’üncü maddesinde belirtilen niteliklere sahip olan ve şube genel kurulunu oluşturan üye veya delegeler arasından seçilen bir şube başkanı, bir şube idari sekreteri, bir şube mali sekreteri ve iki şube yönetim kurulu üyesi olmak üzere beş asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu asil üyeliklerinden boşalma olduğunda yedekleri çağrılır.
Şube Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı da, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur.
Herhangi bir nedenle şube yönetim kurulunun seçilememesi halinde, yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar eski kurulun görev ve yetkileri devam eder.

MADDE 30. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Kanunların, sendika tüzüğünün ve sendika genel yönetim kurulunun verdiği yetki çerçevesinde şubenin yönetilmesi, şube yönetim kuruluna aittir.
Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması, harcama yetkileri dahilinde bulunan harcamaların usulüne uygun olarak yapılmasının sağlanması ve bunların karara bağlanması, harcamalar ile ilgili kararların onaylı birer örneğinin sarf evrağı ile birlikte incelenmesi için harcamanın yapıldığı ayı izleyen ayın onbeşine kadar genel merkeze göndermek,
b) Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak,
c) Şube sınırları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen gerekli işlemleri yapmak,
d) Şubede gereksinim halinde istihdam edilecek elemanlar için kadro açılmasını genel yönetim kurulundan talep etmek,
e) Şube sınırları içinde gerçekleşen her türlü sendikal uyuşmazlığın çözümünde gerekli çabayı göstermek,
f) İşyeri sendika temsilcilerinin atanması veya değiştirilmesi hususunda sendikaya öneride bulunmak,
g) Şube sınırları içinde kalan işyerlerinde çalışan üyelerin her türlü başvurularını incelemek, işverenler ve ilgili mercilerle ilişki kurarak sonuçlandırmaya çalışmak, yerel düzeydeki girişimler sonucunda çözümlenemeyen konuları genel merkeze aktarmak,
h) Şube sınırları içindeki işkolundaki işyerlerini örgütlemek,
i) Şube denetleme kurulunu göreve çağırmak, saptanan usulsüzlükleri genel yönetim kuruluna bildirmek,
j) Şube yönetim kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını genel yönetim kurulundan istemek,
k) Sendika aidatlarının zamanında genel merkeze ulaşıp ulaşmadığını izlemek ve sonuçlandırmak,
l) Şube genel kurulu ve sendika yetkili organlarınca verilecek başka görevleri yapmak,

MADDE 31. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLER:
1. ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:
Şubeyi şube yönetim kurulu adına şube başkanı temsil eder. Şube başkanı, şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını şube yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.
Şube başkanı, şubedeki bütün büroların amiri olup, her türlü çalışmayı denetime ve incelemeye yetkilidir.
Şube idari sekreteri ile şube yazışmalarını, şube mali sekreteri ile muhasebe ve muamelat evrakını imza eder.
Şube başkanı, şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.
2. ŞUBE İDARİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır.
Şube muamelatının yürütülmesi, şube bürolarının yönetimi şube idari sekreterine aittir.
Şube yönetim kurulunca ve şube başkanı tarafından verilecek sair görevleri yerine getirir.
3. ŞUBE MALİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Şubenin mali konulardaki bilcümle işlemlerini kanun ve tüzük hükümleri ile sendikanın yetkili organlarının talimatları dahilinde yürütür.
Şube yönetim kurulunca ve şube başkanı tarafından verilecek sair görevleri yerine getirir.
4. ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :
Şube çalışmaları ile ilgili konularda karar alınması için gerekli faaliyetleri göstermek.
Şube yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yaparlar.

MADDE 32. ŞUBE DENETLEME KURULU:
a) Şube denetleme kurulu, şube genel kurulu tarafından tüzüğün 14. maddesinde sayılan niteliğe sahip olan ve genel kurulu oluşturan delegeler arasından üç asil ve üç yedek olmak üzere seçilir. Şube denetleme kurulu sendika genel denetleme kurulunun çalışma şeklini düzenleyen 22. maddesi hükümlerine göre kıyasen çalışır.
b) Şube denetleme kurulu, şube yönetim kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler, sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar, ara raporunu şube başkanına devre sonu raporunu da şube genel kuruluna sunar.

MADDE 33. ŞUBE DİSİPLİN KURULU:
Şube disiplin kurulu, şube genel kurulu tarafından tüzüğün 14.maddesinde sayılan niteliklere haiz delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 asil üyeden meydana gelir. Aynı sayıda yedek seçilir.
Şube disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar ve uyarı veya kınama cezalarından birini verir, sonucunu şube genel kuruluna ve diğer ilgililere bildirir.
Şube disiplin kurulu sendikadan çıkartılmayı gerektirecek suçlar hakkında hazırlayacağı raporları genel merkeze gönderilmek üzere şube başkanına sunar.
Şube Disiplin Kurulu’nun toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı da, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur.

MADDE 34. SENDİKA BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ:
a) Sendika şubesine uzaklık, ulaşım zorlukları ve kendine özgü koşullar nedeniyle, genel yönetim kurulu tarafından bazı bölgelerde bölge temsilcilikleri oluşturulabilir.
Bölge temsilciliği, doğrudan sendika genel merkezine bağlı olarak veya şube kapsamında faaliyet gösteren bir çalışma birimidir.
Bölge temsilciliği, genel yönetim kurulu kararı ile kurulur ve gerektiğinde genel yönetim kurulu kararı ile kapatılabilir.
b) Oluşturulan bölge temsilciliklerine, genel yönetim kurulunca nitelikleri yasal koşullara uygun bir bölge temsilcisi atanır.
c) Bölge temsilcilikleri, sendikayı temsil etme ve fonksiyonları itibariyle, şubelerle eşdeğer görev, yetki ve sorumluluklara sahiptirler.

MADDE 35. DANIŞMA ORGANLARI
A) BAŞKANLAR KURULU:
Başkanlar kurulu, genel başkanın yönetiminde, genel yönetim kurulu üyeleri, genel denetim kurulu başkanı, şube başkanları ve varsa bölge temsilcilerinden oluşur.
Başkanlar kurulu ilk toplantısını, genel kurulun bitimini izleyen bir ay içerisinde yapar. Diğer toplantılar, dört ayda bir defa olmak üzere gerçekleştirilir.
Başkanlar kurulu, genel yönetim kurulunun isteği veya kurul üyelerinin 1/3’ünün yazılı istemi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.
Başkanlar kurulunun gündemi genel yönetim kurulunca saptanır.
Başkanlar kurulunun görüşleri yetkili kurullar tarafından dikkate alınır ve değerlendirilir.

B) YÖNETİMLER KURULU:
Yönetimler kurulu, genel merkez ve şubelerin tüm yönetim kurullarından oluşur. Kurula sendika başkanı başkanlık eder. Kurul, genel yönetim kurulunun çağrısı üzerine altı ayda bir, gerektiğinde de olağanüstü olarak toplanır.
Yönetimler Kurulu:
a) Şubelerin yerel sorunlarını tartışır ve bu konularda genel yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
b) Toplu iş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve uygulanması hakkında görüşlerini bildirir.
c) Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alarak, çalışmaları daha rasyonel hale getirmek için öneriler sunar.
ç) Çalışma hayatını ilgilendiren yasa, tasarı ve diğer mevzuat üzerinde fikirlerini ortaya koyar.
d) Sendikanın çalışmalarıyla ilgili konularda görüşlerini açıklar.
e) Sendikanın genel politikası hakkında bilgi alışverişi yaparak görüşlerini sunar.
f) Şubelerle ilişkiler ve ortak konular hakkında şubeler arası dengeyi sağlayıcı öneriler getirir.
g) Mali konuları da içeren genel ve şube yönetim kurullarınca hazırlanan raporları görüşüp, tavsiyelerde bulunur.
Sendika yönetimler kurulunca ortaya konacak görüşler sendika yönetim kurulunca değerlendirilir.
C) GENEL TEMSİLCİLER KURULU:
Sendikanın işyeri temsilcilerinden oluşur. Sendika yönetim kurulunun çağrısı üzerine, altı ayda bir normal, gerektiğinde de olağanüstü olarak genel başkanının yönetiminde toplanır. İşyerlerinin ortak sorunlarını görüşüp, sendikal konular hakkında bilgi alışverişinde bulunur, işkolundaki tüm işçilerin sendikaya üye olması için yapılması gerekli olan çalışma esaslarını görüşür.
Genel Temsilciler Kurulu’nca ortaya konulan görüşler sendika genel ve şube yönetim kurulunca değerlendirilir.
Ç) ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU:
Şube sınırları içindeki işyerlerindeki temsilcilerden oluşur.
Şube yönetim kurulunun çağrısı üzerine iki ayda bir olağan, gerektiğinde de olağanüstü olarak şube başkanının yönetiminde toplanır. İşyerlerinin özel veya ortak sorunlarını görüşüp, şube sınırları içindeki örgütlenmemiş işyerlerinin sendika bünyesi içinde yer almaları için yapılması gerekli olan çalışma esaslarını görüşür.
Şube temsilciler kurulunca ortaya konulan görüşler şube yönetim kurullarınca değerlendirilir.

MADDE 36. UZMANLIK DAİRELERİ:
Sendika işlerinin daha düzenli ve verimli yürütülebilmesi için aşağıdaki daireler kurulabilir :
1) Eşgüdüm,
2) Örgütlenme,
3) Toplu İş Sözleşmesi,
4) Eğitim, Basın-Yayın ve Araştırma,
5) Mali işler,
6) Hukuk ve Sosyal İşler,
7) Uluslararası İlişkiler,
Gerektiğinde genel yönetim kurulu kararı ile yeni daireler kurulabilir. Her uzmanlık dairesinin kuruluşu, görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelikler hazırlanır.

BÖLÜM 3
GELİR VE GİDERLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 37. GELİRLER:
1. Üyelerinden alınacak üyelik aidatı,
2. Tüzüğün 6. Maddesine göre belirlenen dayanışma aidatı,
3. Para ve taşınmaz mallardan sağlanan gelirler ve bu değerlerin devir, temlik ve satışlarından elde edilen kazançlar,
4. Yasalara uygun olarak, uluslar arası örgütlerden sağlanan yardımlar,
5. Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri,
6. Genel yönetim kurulu tarafından kabulü uygun görülen gerçek ve tüzel kişilerden ve sendikanın üyesi bulunduğu konfederasyonlar, uluslar arası örgütlerden sağlanan gelirler,
Sendika adına para çekmek, sendika gelirlerini tahsil etmek, bankalar, postahane ve benzeri kuruluşlardan para almak, bankalarda hesap açtırmak, önceden açılmış ve/veya açılacak hesaplardan para çekmek, vadeli hesaplar açmak, vadelerini uzatmak, vadeli hesabı kapatmak, yönetim kurulu kararı ile bu hususlarda yetkilendirilecek üyelerin hazırlayacağı imza sirküleri ile olanaklıdır.

MADDE 38. SENDİKANIN GİDERLERİ:
Sendika, amaçları ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz ve bağışta bulunamaz.
Sendika envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.

MADDE 39. BÜTÇE:
Sendikanın genel bütçe önerisi, genel yönetim kurulu tarafından hazırlanarak genel kurula sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan bütçe kesin şeklini alarak yürürlüğe girer. Bütçe dört yıllık devre için, her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçede harcamalar, ücretler, taşınır ve taşınmaz mal karşılıkları, vs. ayrıntılı olarak belirtilir.

MADDE 40. FONLAR:
Genel yönetim kurulu, sendika aidat gelirleriyle varolan nakdin %20’sini grev fonu olarak ayırmak yetkisine sahiptir.
Bu fon grev veya lokavt halinde, yasa, anatüzük ve mali bütçe çerçevesinde kullanılır.
Sendika, gelirlerinin en az %10’unu, üyelerinin eğitimi ile mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmak için kullanır. Eğitim için ayrılan fon, ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılacak seminer, eğitim, kurs ve yazılı ve görsel malzemenin hazırlanması gibi çalışmalarda kullanılır. Konu ile ilgili hazırlanacak yönetmelik, genel yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

MADDE 41. TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR:
1. Genel kurul, genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu ve genel disiplin kurulu karar defterleri,
2. Üyelerle ilgili bilgilerin yer aldığı üye kayıt defteri,
3. Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,
4. Gelen ve giden evrak kayıt defterleri,
5. Zimmet defteri,
6. Bilanço ve kesin hesap defterleri,
7. Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,
8. Genel yönetim kurulu kararıyla bastırılan, sıra numaralı, mühürlü, kopyalı gelir makbuzları ile giderlerin fatura ve belgelerin saklanacağı dosyalar,
Yukarıda (1), (2), (3), (4) sıra numaralı bentlerde yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen onbeş gün içinde notere onaylattırılır.
Şubelerde tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar genel yönetim kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

MADDE 42. MAL BİLDİRİMİ:
Sendika ve şubelerin kurucu ve yöneticileri, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarına ait mal bildirimlerini, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca çıkarılan yönetmelik esaslarına göre vermek zorundadırlar.
Yedek üyeler de mal bildirimlerini aynı yasa ve yönetmelik hükümlerine göre vermek zorundadırlar.
Mal bildiriminde bulunan kişiler görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile, yukarıdaki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar.
Aynı görev süresi için mal bildirimleri bir defaya mahsus olarak verilir ve yöneticilerin görevlerinin sona ermesinden sonra yasal hükümler uyarınca saklanır.
Mal bildiriminde yazılı olanlar açıklanamaz, ancak, yargı mercilerince ve denetim veya inceleme yetkisine sahip diğer makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir.

MADDE 43. DEMİRBAŞLARIN SATIŞ VE TERKİNİ:
Vergi Usul Yasası’na göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme, demirbaş defterine kaydedilir. Bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.
İhtiyaç fazlası, kullanılamaz duruma gelmiş demirbaş defterine kayıtlı aktifleri satmaya ve terkine genel yönetim kurulu yetkilidir.

MADDE 44. GÖREVLİLERİN ÜCRET, TAZMİNAT VE SOSYAL HAKLARI:
a) Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ve başkanları ile denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları genel kurul tarafından tespit olunur.
b) Sendika adına veya sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı genel yönetim kurulu tarafından tespit edilir.
c) Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını tesbite, genel yönetim kurulu yetkilidir. Bu hususlar tahmini bütçede ve genel kurula sunulacak faaliyet raporunda gösterilir. Toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.
ç) Sendika, yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, sigorta, tazminat, dinlenme haklarını garanti eder. Bu hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
d) Sendika ve sendika şubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya çalışanların görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazalardan dolayı ölümleri halinde mirasçılarına bir yıllık brüt ücreti toplamı net olarak; malüliyetleri halinde malüliyet oranına göre yukarıdaki miktarı aşmamak kaydıyla sendika yönetim kurulu tarafından tayin olunacak miktarda sosyal yardım yapılır, ilgililerin kanunlardan doğan diğer hakları saklıdır.

MADDE 45. YOLLUK VE ÜCRET KAYIPLARI:
a) Sendika genel kurul toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görevli olan üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafından ödenir.
b) Sendika denetleme, disiplin, danışma kurulları üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile yollukları sendika şubesince karşılanır.
c) Sendika şubelerinin disiplin ve temsilciler kurulları üyelerinin toplantılara katılmaları ve denetleme kurullarının denetlemeler nedeniyle varsa ücret kayıpları ve yollukları sendika şubelerince ödenir.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 46. BİRLEŞMEYECEK GÖREVLER:
Sendika veya sendika şubesi yöneticileri (zorunlu organlarda amatör olarak görev alanlar hariç) sendika bünyesi içinde başka bir göreve seçilemez. Aksi halde sendikadaki görevlerinden birini tercih eder, bu tercihini bir ay içinde kullanmaması halinde son seçildiği görevi kendiliğinden düşer.

MADDE 47. YURT DIŞINA GÖNDERİLME:
Sendika tarafından yetkili olarak üyesi bulunulan uluslararası bir kuruluşa gönderilen yönetici, müşavir ve temsilcilerin ücret ve yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar ve esasları genel yönetim kurulunca tespit edilir.

MADDE 48. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Sendika anatüzüğünde yapılacak değişiklikler sendika genel kurulu delege tam sayısının salt çoğunluğu ile mümkündür.

MADDE 49. FESİH VE TASFİYE:
Sendikanın fesih kararını çağrılmış olan olağan veya olağanüstü genel kurul alabilir. Fesih kararı genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir.
Sendikanın feshi halinde mal varlığı üyesi bulunduğu üst kuruluşa devredilir.
Üst kuruluşun devralmayı kabul etmemesi veya fesih tarihinde sendikanın herhangi bir üst kuruluşa bağlı olmaması durumunda fesih halinde kalacak para İşsizlik Sigortası Fonuna ve mallar Türkiye İş Kurumu’na devredilir.

MADDE 50. ADLİ TAKİBATA UĞRAMA:
Sendika şubesi veya sendika yöneticilerinden bir veya birkaçının, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın saydığı konu ile ilgili suçlar dışındaki faaliyetler sebebiyle adli takibata uğraması veya böyle bir suçtan mahkum edilmesi halinde, genel yönetim kurulunca gerekli tedbirler alınır.
Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde sendika yönetim kurulu, sendikanın karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde de sendikanın bağlı bulunduğu ulusal üst kuruluş gerekli tedbirler alır.

MADDE 51. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ:
a) LASTİK-İŞ Sendikası, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’in kurucu üyesidir.
b) LASTİK-İŞ Sendikası, Merkezi Cenevre’de bulunan, Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global) üyesidir.
c) LASTİK-İŞ Sendikası, Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriAll Europe) üyesidir.

MADDE 52. ONURSAL ÜYELİKLER:
Sendikaya herhangi bir biçimde katkısı, emeği ve yardımı geçen kişi ya da kuruluşlara, genel yönetim kurulu kararıyla SENDİKA ONUR ÜYELİĞİ BELGESİ verilir.
Bu belge hayatta olmayanların ailelerine verilir. Hayatta olanlar dilerlerse genel kurul toplantılarına katılabilirler ve sendikanın diğer etkinliklerinde yer alabilirler. Ancak delege olmadıkça oy kullanamazlar.

MADDE 53. SENDİKANIN KURUCULARI:
Mehmet Tunalı, Hayri Kantoğlu, Hüseyin Buhara, Abdurrahman Yavuz, Ahmet Sayı, Hamdi Erkan, Osman Bilaç, Hasan Ulus, Hakkı Cesur, Nevzat Akdeniz.

 

Adı Soyadı Baba Adı Doğum Yeri,
Tarihi
Uyruğu Mesleği,
Sanatı
İş Adresi
Mehmet Tunalı Ali Vidin, 1334 T.C. Ambalajcı Ayvansaray, Çıkvaşvili Lastik F.
Hayri Kantoğlu Ahmet Muhtar Pazar, 1930 T.C. Kalıpçı Ayvansaray, Çıkvaşvili Lastik F.
Hüseyin Buhara Tevfi Gelibolu, 1334 T.C. Kesici Ayvansaray, Çıkvaşvili Lastik F.
Abdurrahman Yavuz Ali Gelibolu, 1321 T.C. Kesici Şişli, Çittecevizler Lastik F.
Ahmet Sayı Eyüp Pazarcık, 1329 T.C. Hamurcu Halıcıoğlu, Tiştor Lastik F.
Hamdi Erkan Fahrettin İstanbul, 1327 T.C. Tesviyeci Halıcıoğlu, Tiştor Lastik F.
Osman Bilaç Ömer Rize, 1932 T.C. Presçi Unkapanı Lastik Fabrikası
Hasan Ulus İsmail Varna, 1334 T.C. Hamurcu Ayvansaray, Çıkvaşvili Lastik F.
Hakkı Cesur Ali Tikveş, 1906 T.C. Hamurcu Gıslaved Lastik Fabrikası
Nevzat Akdeniz Ahmet  Erzurum, 1340 T.C. Hamurcu Gıslaved Lastik Fabrikası

 

(LASPETKİM-İŞ SENDİKASI KURUCULARI)

 

Adı Soyadı Mesleği, Sanatı İş Adresi
Naci Çelikoğlu Bant Asariye Cd. Eğri Çınar Sk. No:10/4 Beşikaş/İST.
Ahmet Teker Proses Teknisyeni Yeni Mah. Onur Sk. Arzum Apt. 6 Blok K.1 L.1 İzmit
Muzaffer Kurt Üretim İşçisi M. Ali Paşa Mh. 1. Bahattin Çık. Pirelli Mutlu Evler No:5/2 İzmit
Akif Pehlivan İmalat İşçisi M. Ali Paşa Mh. 1. Sipahi Sk. No:35 İzmit
Vahdettin Karabay İçlastik İşçisi Atalar Mah. Sahil Sk. No:5 Kat:2 Yarımca/İzmit
Remzi Tunç İmalat İşçisi Yeni Mah. Kasırga Sk. No:2 Zafer Ap. A Blok Kat:3 D:5 İzmit
Şerafettin Yığın Onarım İşçisi İstasyon Cd. Seher Sk. No:122 Arifiye/Adapazarı

EK MADDE: YÜRÜRLÜK
Ana Tüzük değişiklikleri 28. Genel Kurul’da kabul edilmiş olup yeni bir Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırılana kadar geçerlidir.

© 1949–2024 LASTİK-İŞ • TÜRKİYE PETROL KİMYA VE LASTİK SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI