HABERLER
SENDİKAMIZ DÜNYA KİMYA VE İLAÇ İŞ KOLU KONFERANSINA KATILDI

28.06.2019Üyesi olduğumuz IndustriALL Global (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası) tarafından 25-27 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen Dünya Kimya ve İlaç İş Kolu Konferansı 45 ülkeden 230 delegeyi bir araya getirdi.

 

Konferansın ilk gününde Dünya İlaç İş Kolu Sendikaları Küresel Ağı Toplantısı ve BASF Küresel Sendika Temsilcileri Toplantısı eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. BASF Küresel Sendika Temsilcileri Toplantısına Almanya merkezli BASF Kimya şirketinin dünya operasyonlarında çalışanları temsil eden 16 ülkeden sendika temsilcileri katıldı. Toplantının açılış oturumu IndustriALL Global Kimya, İlaç ve Biyo-bilim Sanayilerinden sorumlu Tom Grinter tarafından yönetildi. Katılımcılara yaptığı sunumun ardından şunları ifade etti: “Bölgesel ağlar olgunlaşmış durumda ve iyi çalışıyor. Birbirimizden öğrendiğimiz her şeyi almamız ve onu küresel düzeyde uygulamamız gerekiyor. BASF ile küresel sosyal diyalog kurmak istiyoruz; böylece çalışanlar için mümkün olan en iyi koşulları kazanabiliyoruz ve gelecek için güvenli işler sağlayabiliyoruz.“ Toplantıya BASF şirketinin genel durumu hakkında genel değerlendirme yapılarak devam edildi. Farklı ülkelerdeki sendika temsilcileri Avrupa ve Almanya’da BASF’ta Endüstri İlişkileri, Sosyal Diyalog ve Sendikal Durum, Türkiye’deki BASF İşyerlerinde Endüstri İlişkileri, Sosyal Diyalog ve Sendikal Durum, Avrupa Dışı Bölgelerde BASF Sendikal Ağı Deneyimleri ve Bölgesel Düzeyde Endüstri İlişkilerinde Son Gelişmeler, BASF Sendikaları Küresel Ağının Geliştirilmesi ve Şirket ile Küresel Düzeyde Diyalog Kurma gibi konularda görüşlerini dile getirdi.

 

Toplantıda sendikamız adına bir konuşma yapan Lastik-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Toplu Sözleşme Dairesi Başkanı Ziya Ünal özetle: “Hepinizin çok yakından bildiği gibi gerek dünya çapında gerekse ülkemiz Türkiye’de işçiler olarak zor günlerden geçiyoruz. BASF işletmesi kendi alanında dünyanın en büyük şirketi durumundadır. Bizler de böyle büyük bir şirketin içinde çalışanlar olarak hak ve özgürlerimizi en iyi şekilde geliştirmeye çaba gösteriyoruz. Dünya’da diğer şirketlerde olduğu gibi BASF şirketi de sürekli olarak yeniden yapılanma süreçleri yaşıyor. Şirketler alınıyor, şirketler satılıyor; bizler bu gelgitler içinde işimizi, iş güvencemizi, haklarımızı korumaya, geleceğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. BASF, Türkiye’de son 15 yılda oldukça gelişti ve değişti. Dilovası’nda bir tek işyerinde üretim yaparken Türkiye genelinde bugün 5 ayrı işyerinde üretim faaliyetini sürdürüyor. BASF Türk’te gerek ürün çeşitliliği gerekse çalışan sayısı açısından önemli gelişmeler ortaya çıkmış bulunuyor. Burada bir araya gelerek yapılan bu toplantının BASF işletmesinde dünya çapındaki birlik ve dayanışmamızı geliştireceğine inanıyorum.” dedi. Çayırova’da kurulu BASF Türk’te işçi temsilcisi olarak görev yapan sendika üyemiz Cumhur Öz ise konuşmasında şunları ifade etti: “Tüm Dünya’da ortaya çıkan yeni eğilimler ülkemizde de gündemdedir.  Bizim lastik-İş olarak BASF Türk’te karşımıza çıkacak her türlü yeniden yapılanma için temel yaklaşımımız şöyledir: Ne olursa olsun; ortaya çıkacak her çözümün haklarımızı en iyi şekilde koruması gerekir. Bu anlamda, sendikal örgütlenmemiz ile toplu iş sözleşmesi düzeninin devamının sağlanması,  bizim için vazgeçilmez hedef durumundadır. Çünkü BASF Türk’te bugün bulunduğumuz aşamaya onlarca yıl boyunca sürdürdüğümüz mücadele ile gelmiş bulunuyoruz. Kazanılmış hiçbir hakkımız kolay elde edilmemiştir.”

 

İlaç İş Kolu Sendikaları Küresel Ağı Toplantısına ise dünyadaki farklı ilaç şirketlerinde çalışan çok sayıda sendika temsilcisi katılım gösterdi. Gerçekleştirilen oturumlarda İlaç Sanayisi, Ekonomik Boyut, Son Gelişmeler, Yeni Şirket Stratejileri, Dijitalleşme, Araştırma ve Geliştirme, İlaç Sanayisi, Sosyal Boyut, İlaca Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanması, Özellikle İyi Sağlık ve Refah Hizmetleri, Dünyada İlaç Sanayisi, Sendikal Örgütlenme ve Endüstri İlişkilerinin Değerlendirilmesi, İlaç Sanayisinde Sendikal Ağlar Vasıtasıyla Küresel Sendikal Dayanışmayı Güçlendirme konularından bahsedildikten sonra İlaç İşkolu Sendikaları Küresel Ağının Gelecek Dönem Faaliyetleri Üzerine Genel Tartışmalar yapılarak durumlar özetlendi. Lastik-İş Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Dairesi Başkanı Ali Öztürk sendikamız adına bir konuşma gerçekleştirdi: “Gerçekten de dünyanın en önemli iş kollarından birisi olan ilaç iş kolu, çalışanları açısından önemli sonuçlara yol açacak bir değişimin arifesindedir. Bu durum Türkiye’de de aynı şekilde geçerlidir. Ülkemizde ilaç şirketleri son dönemde hızla yer değiştirerek Türkiye’nin daha ucuz işgücü sağlayan bölgelerine göçmektedir. Ayrıca ülkemizde ilaç iş yerlerinde çalışanların çok büyük bölümü sendikasızdır.  Bu toplantının gerek dünya çapındaki ilaç iş kolu için gerekse ülkemizdeki ilaç iş kolu işçileri için büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum.”

 

Konferansın ikinci gününde IndustriALL Global Genel Sekreteri Valter Sanches: “Genç insanlar iklim için yürüyor. Bir iklim acil durumuyla karşı karşıyayız ve harekete geçmeliyiz. Ancak kimya, madencilik ve diğer sektörlerdeki kaliteli mesleklerden ve destekledikleri topluluklardan da sorumluyuz. Adil Geçiş için savaşıyoruz.” diyerek açılışı yaptı. Sonrasında Kimya İş Kolunda birçok farklı ülkede faaliyet gösteren şirketlerde çalışan sendika temsilcileriyle yapılan panel tartışmalarında ülkelerdeki durumlardan örnekler verilerek yaşanan sıkıntılar konusundaki çözüm önerileri paylaşıldı. Panel oturumlarında sırasıyla Kimya Sanayi, Küresel Durum Raporu, Küresel Kimya Sanayisinde Dünyanın Farklı Bölgelerinde Sendikal Faaliyetler, Endüstri İlişkileri ve Sosyal Diyalog Alanlarındaki Gelişmeler, Dördüncü Sanayi Devrimi (Sanayi 4.0), Küresel Kimya Sanayisinde Üretim ve İstihdam Üzerine Etkileri, Küresel Sendikal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, Küresel Araçlar, Sendikal Ağlar ve Küresel Çerçeve Sözleşmelerin Kullanılması üzerinde duruldu.

 

Lastik-İş Genel Sekreteri İhsan Malkoç sendikamız adına yaptığı konuşmasında: “Dünya işçileri, bugün, belki tarihimizde herhangi bir dönemde olduğundan çok daha fazla ortak bir kaderi paylaşmaktadır. Küreselleşme dünyanın bütün işçilerini benzer sorunlarla karşı karşıya bırakmış bulunuyor. Bugün kendilerini belirli ölçüde güvenceli sayanların da gelecekten büyük kaygıları var. Hep birlikte hak ve özgürlüklerimizi koruyup, geliştirmek zorundayız. Ancak bu yolla kendi geleceğimizi kurtarabilir, çocuklarımızın yaşama koşullarının iyileşmesini sağlayabiliriz. Küresel sendikamız tarafından düzenlenen bu konferans, kimya iş kolunun dünya genelinde içinde bulunduğu durumu görmemizi sağlayacaktır. İnanıyorum ki böylece karşımızdaki tehlikelerden korunmak için adımlar atmamız da kolaylaşacaktır.” ifadelerini kullandı.

 

Konferansın son gününde Kimya Sanayisinde Sendikal Güç İnşaası, Kadın, Genç ve Göçmen İşçilerin Katılımlarının Güçlendirilmesi ve İnsan Onuruna Yakışır Çalışma Gündeminin Hayata Geçirilmesi, Küresel Kimya Sektöründe Sanayi Politikaları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği başlıklarıyla ilgili katılımcılar görüşlerini paylaştı. Küresel Kimya Sanayisinde İşçi Mücadeleleri, Örgütlenme ve Kampanyalar üzerine yapılan oturumda söz alan Lastik-İş Genel Sekreteri İhsan Malkoç: ”Farklı nitelikte olan iki iş yerinden özellikle söz etmek istiyorum. Bu işyerleri Çankırı’da kurulu Sumitomo Lastikleri ile Manisa’da kurulu Standard Profil Ege işyerleridir. Ne yazık ki bu iş yerlerinde bir yandan işverenlerin ve yasaların yarattığı engellerle boğuşurken, hiç beklemediğimiz bir şekilde, üç yıl öncesine kadar işkolumuzdaki kardeş sendika olarak gördüğümüz Petrol-İş’ten de kaynaklanan engellerle karşılaştık. Bu nedenle küresel sendikamız Industri-ALL’u özellikle yukarıda belirttiğimiz iki işyerinde yani Standard Profil Ege ile Sumitomo lastiklerinde ortaya çıkan gelişmeleri yakından incelemeye davet ediyoruz. Bir kez daha bütün amacımızın gereksiz sendikal gerginlikler ve kavgalar içine girmemek olduğunu vurgulamak istiyoruz. Temel amacımız sendikasız yüz binlerce işçinin örgütlenmesi olmalıdır “ diyerek sendika olarak yaşadığımız örgütlenme sorunlarından ve hukuki süreçlerden kısaca bahsetti. Yapılan her oturumun sonunda konuşmak isteyen katılımcılara söz hakkı verildi ve söz alan sendika temsilcileri görüşlerini dile getirdi.

 

Konferansın son oturumunda Kimya Sanayisinde Gelecek Dönemde Yapılacak Çalışmalara İlişkin tartışmaların sonucunda Eylem Planı kabul edildi. Kapanış oturumunda IndustriALL Global Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan: “Bu eylem planı, panel tartışmalarının sonuçlarını özetliyor, onları IndustriALL’ın beş stratejik hedefi ile aynı hizaya getiriyor ve önümüzdeki dört yıl boyunca sektörde örgütlenen küresel sendikalar için bir yol haritası ortaya koyuyor” sözleriyle üç gündür Petrol-İş Genel Merkezinde yoğun bir şekilde devam eden konferansı sonlandırdı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Site içi arama:

Lastik-İş'ten HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr