HAKKIMIZDA
Güncellenme Zamanı: 31.01.2012
1. Bölüm

LASTİK-İŞ TÜRKİYE PETROL, KİMYA VE LASTİK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI ANATÜZÜĞÜ

BÖLÜM -1- GENEL HÜKÜMLER
 
MADDE  1- SENDİKANIN ADI, MERKEZİ ve ADRESİ :
 
          a) Sendikanın adı, TÜRKİYE PETROL, KİMYA VE LASTİK SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI'dır.     
    Kısa adı LASTİK-İŞ'tir.
 
          b) Sendikanın merkezi İSTANBUL'dadır.
 
          c)  Açık adresi :
            Bulgurlu Mahallesi, Üçpınarlar Caddesi,Enver Sokak,NO:1   RIZA KUAS  Genel     Merkez Binası 34696 Üsküdar/İSTANBUL
 
SENDİKANIN AMACI, ÇALIŞMA BİÇİMİ
 
MADDE  2- SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ :  
         Kaynağını anayasadan ve emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan LASTİK-İŞ Sendikası :
         Demokratik ve bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü niteliği ile, işçi sınıfının ekonomik, sosyal, ekolojik ve  kültürel hak ve çıkarlarının çoğulcu, katılımcı ve  özgürlükçü  temellere dayalı gerçek demokrasi  ortamında  kazanılıp,  geliştirilmesini sağlamayı,
         İşçi sınıfına yönelik her türlü sömürü ve baskıya karşı mücadele etmeyi, sosyal adaleti sağlamayı ve ekonomik  refahı geliştirmeyi,
         Evrensel temel hak ve özgürlükleri kurumsallaştırmayı,
         En alt düzeyini Uluslararası Çalışma örgütü  kararlarının oluşturduğu sendikal hak ve özgürlükleri yaşama geçirmeyi,
         Üyeler arasında dayanışma, birlik ve beraberliği  sağlamayı,
        Parlementer siyasal sisteme karşı hangi gerekçe ile ve nasıl olursa olsun girişilecek her türlü müdahale  ve  hareketi, işçi sınıfı ve emekçi halka karşı bir saldırı olarak değerlendirerek, demokratik kuruluşlarla dayanışma içinde mücadele etmeyi,
 
         TEMEL AMAÇLARI ;
         Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve  düşünce  ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin işyerlerinde, işkollarında,  ulusal  ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,
         Uluslararası sendikal dayanışma içinde,  Türkiye  işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel  çalışmaya  öncelik  tanıyarak, üretimin her alanında, sendikal özgürlük bilinci içerisinde, işçi haklarına sahip çıkmayı,
         Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar  sahibi olması ilkesi çerçevesinde, sendika içi  demokrasinin  en  geniş anlamda kesintisiz işlemesini sağlamayı,
          Demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her  alanda egemen kılınmasını, TEMEL İLKELERİ olarak kabul eder.
         Sendika, bu amaç  ve  ilkeleri  gerçekleştirmek  için, anayasa ve anayasaya  uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Bu bağlılık, anayasanın ve yasaların, çağdaş anayasalar ve yasalarla uyumsuzluk gösteren, uluslararası anlaşmalara ve ILO kararlarına aykırılık oluşturulan  yönlerinin  değiştirilmesi  için  çalışma yapma ödev ve sorumluluğunu engellemez.
 
MADDE  3- SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ :
    a) Yasalardan ve mevzuattan doğan hak  ve  yetkilerini kullanmak,
          b) Örgüt içinde çoğulcu, karar alma süreçlerinde katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının  gelişmesini  sağlamak,
          c) İşkolunda çalışan işçileri üye yaparak sendika  çatısı altında örgütlemek, aralarında birlik ve dayanışmayı sağlamak,
          d) Sendikal hak ve özgürlüklere  ilişkin  düzenlemelerin, çağdaş ve demokratik normlara uygun hale  getirilmesi  için çaba göstermek,
          e) Üyeleri arasında, tek tek ya da toplu  olarak  özel ve tüzel kişilerle görüşmelerde bulunmak ve  anlaşmalar  yapmak, toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş  uyuşmazlığı  çıkartmak, grev kararı vermek, uygulamak, idare etmek ve  gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak ve istekte bulunmak,
          f) Daha ileri sosyal ve ekonomik  haklara  ulaşılması, ücretin insan onuruna yaraşır ve yapılan işe  uygun  bir  düzeye ulaşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi  ve
köktenci önlemler alınması, sosyal güvenlik hakkının çağdaş  bir düzeye getirilmesi, kadın, genç, çocuk  ve  göçmen  işçiler  ile emeklilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla  gerekli girişimlerde bulunmak,
          g) Demokratik sınıf ve  kitle  sendikacılığı  ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak,  sendikal  bilinci geliştirmek, işçiler arasında sınıf bilincinin geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla kurs, seminer ve konferanslar  düzenleyerek üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmek, mesleki bilgilerini artırmak, sendikanın amaç ve ilkeleri  doğrultusunda  her türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim araçları sağlamak,  yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüler kurmak,
          h) Üyelerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarının  korunması için sağlık, spor  ve  dinlenme  tesisleri  kurmak,  sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, lokaller açmak,
           ı) Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmesinden, örf, adet ve geleneklerden doğan  uyuşmazlıklarda, hizmet akdinden ve sosyal  güvenlik  hukukundan  kaynaklanan hakları konusunda, üyeleri ve mirasçılarını (yazılı  başvuruları üzerine) temsilen davalar açmak, açılan  davalara  taraf  olmak, gerekirse adli yardımda bulunmak,
         i) Yasal koşullara uygun olarak, Türkiye ve diğer  demokratik ülkelerdeki sendikal örgütlere üye olmak, üyelikten ayrılmak, ulusal ve uluslararası işçi örgütleri ve emekçiler  yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar kurarak, işbirliği dostluk ve dayanışmayı  pekiştirmek,  bu  amaçla  yurtiçi  ve yurtdışında yapılan toplantılara ve  gezilere  katılmak,  delege temsilci ve gözlemci göndermek ve çağırmak,
         j) Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar  satın  almak, satmak ve devretmek,
         k) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla,  evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit mevcudunun yüzde beşinden fazla olmamak kaydıyla  bu  sandıklara kredi vermek; üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım  etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla  bu kooperatiflere kredi vermek,
         l) Nakit mevcudunun yüzde  kırkından  fazla  olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak;
         m) Üyelerinin sendika anatüzüğünün amaç ve  ilkelerine uymalarını sağlamak.
 
MADDE  4- SENDİKANIN KURULU BULUNDUĞU İŞKOLU :
 
          LASTİK-İŞ Sendikası,  Sendikalar  Yasası'nın  60.maddesinde  yer alan, 3 sıra numaralı PETROL, KİMYA ve LASTİK işkolunda  kuruludur.
 
SENDİKAYA ÜYE OLMA,
ÜYELİKTEN ÇIKMA,
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
 
MADDE  5- SENDİKAYA ÜYE OLMA VE ÜYELİĞİN KAZANILMASI :
 
          Sendikaya üye olabilmek için,
          a) Sendikalar Yasası'nın 2.maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak,
         b) Sendikanın kurulu bulunduğu Petrol, Kimya ve Lastik işkolunda çalışıyor olmak (Asıl işe yardımcı  olarak  yürütülen, niteliği bakımından işyerinin eklentileri olan, dinlenme,  çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene, bakım, bedeni ve mesleki eğitim yerleri, avlu ve temizlik sair eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır),
         c) 16 yaşını doldurmuş olmak  (16  yaşını  doldurmamış olanların üyelikleri yasal temsilcilerinin iznine bağlıdır), koşulları gereklidir.
 
Üyeliğin kazanılması için,
 
         a) 5 örnek olarak düzenlenmiş ve noter huzurunda imzalanmış üye kayıt fişini sendikaya doğrudan ya da şubeler  aracılığıyla vermek (Şubeler aracılığıyla iletilen üye kayıt fişlerinin başvurma tarihi genel merkezin teslim alma tarihidir. Şu kadar ki, sendika şubesi kendisine iletilen üye kayıt fişlerini üç işgünü içerisinde genel merkeze teslim etmek zorundadır).
         b) Sendika Genel Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul kararı, gereklidir.
 
          Sendika tarafından 30 gün içinde reddedilmeyen  üyelik başvurusu kabul edilmiş sayılır.
 
          Haklı bir neden gösterilmeksizin üyeliği  kabul  edilmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliğ  tarihinden  itibaren otuz gün içinde yerel iş yargıçlığına dava açma hakkı vardır.
 
          Üyeliği kesinleşen işçinin  üye  kayıt  fişinin  birer örneğinin sendikaca onbeş gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü'ne gönderilmesi zorunludur. Üye kayıt  fişinin  bir nüshası da işçinin kendisine verilir.
 
         Üyeler, sendika tüzüğü,  genel kurul  kararları  ve yönetmeliklerde belirtilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul ederler.
 
MADDE  6- ÜYELİK AİDATI :
          Sendikaya kayıtlı üyelerin sendikaya  ödeyeceği  aylık üyelik aidatı tutarı, bir günlük çıplak ücreti kadardır.
         İşbu aidat her ay ödenir.
 
MADDE  7- ÜYELİKTEN ÇEKİLME, ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI HALLERİ :
             a) Her üye önceden bildirimden bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi noter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek kişinin imzasının tasdiki ile olur. Çekilme bildiriminin birer örneği noterlikçe en geç üç işgünü içinde ilgili işverene, sendikaya, işyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilir.
             Çekilme, notere başvuru tarihinden itibaren  bir  ay sonra geçerlidir.        
         b) Sendika yönetim, denetim ve  disiplin  kurullarında görev almalarından dolayı işyerinden ayrılan sendika  üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları  üyelik aidatı ödemek kaydı ile devam eder.
             Sendikaya üye olmak hakkına sahip  olanlardan,  bir işletme veya kurumun yönetim kurullarında veya benzeri kurumlarda işçi temsilcisi sıfatıyla bulunanların sendika üyeliği  devam eder.
            Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri  şahısların bu kanuna göre sahip bulundukları hak ve yükümlülükler, silah altında bulundukları süre içinde askıda kalır.
            Sendika üyesi işçinin ölümü, işkolunu değiştirmesi veya yasayla bağlı bulunduğu kurum veya sandıklardan, yaşlılık, emeklilik veya toptan ödeme alarak ya da çalışamayacak durumda olduğunun rapora bağlanması nedeniyle işten ayrılması hallerinde, sendika üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 
MADDE  8- ÜYELİKTEN ÇIKARMA :
 
          Sendika amaç ve ilkelerine ters düşen; anatüzük hükümlerine uygun davranmayan ve/veya aykırı hareket eden; organ kararlarını  yerine  getirmeyen veya yerine getirmekte direnen; sendikanın geleceğini tehlikeye düşürebilecek  çalışmalarda  bulunan ve/veya bulunanlara yardım eden; sendikayı kamuoyu, gerçek ve tüzel kişiler önünde küçük düşüren; sendikanın itibarına zarar veren; söylem, tutum ve davranışlarıyla ahlaki zaafiyet içinde olduğu ortaya çıkan, üye, işyeri sendika temsilcisi ya da baştemsilcisi, sendikanın değişik zorunlu organlarında görev alan sendika yöneticisi sıfatını taşıyanlar, genel yönetim kurulunun yazılı sevki üzerine, genel disiplin kurulunca verilen üyelikten çıkarma kararının genel kurulca onaylanması sonucunda, üyelikten çıkartılırlar. Üyelikten çıkarma talebiyle genel disiplin kuruluna sevk edilen üyelerin, sendika temsilciliklerinden ve/veya yöneticiliklerinden kaynaklanan tüm hakları görevleri ve yetkileri, haklarındaki genel disiplin kurulu kararı verilinceye kadar askıda kalır. Genel disiplin kurulunca haklarında üyelikten çıkarma kararı verilen üyelerin, üyeliklerinden, işyeri sendika temsilciliklerinden ve/veya yöneticiliklerinden kaynaklanan tüm hakları, görev ve yetkileri, genel kurulun bu hususta vereceği karara kadar askıya alınır. 
         Çıkarılma kararı, çıkarılanlara,  ilgili işverene  ve işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma  Müdürlüğü  ile  Çalışma Bakanlığı'na yazı ile bildirilir.
         Çıkarma kararına karşı üye veya işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğü, kararın  tebliğinden  itibaren  30 gün içinde iş davalarına bakmakla görevli yerel yargıçlığa itiraz edebilir.
         Üyelik sıfatı, çıkartılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS


Lastik İşyerlerinde Yeni Toplu İş Sözleşmesi Bağıtland?/span>
 
BASINDA LASTİK-İŞ
TV 41 - 09.05.2015
 Adres: Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr