HAKKIMIZDA
Güncellenme Zamanı: 03.01.2012
3. Bölüm

BÖLÜM III
GELİR VE GİDERLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
 
MADDE 37) GELİRLER :
 
         1. Üyelerinden alınacak üyelik aidatı,
         2. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yasasında  belirlenen dayanışma aidatı,
         3. Para ve taşınmaz mallardan sağlanan gelirler ve bu değerlerin devir, temlik ve satışlarından elde edilen kazançlar,
4. Yasalara uygun olarak, uluslar arası örgütlerden sağlanan yardımlar,
 5. Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri,
 6. Genel yönetim kurulu tarafından kabulü uygun görülen gerçek ve tüzel kişilerden ve sendikanın üyesi bulunduğu konfederasyonlar, uluslar arası örgütlerden sağlanan gelirler,
Sendika adına para çekmek, sendika gelirlerini tahsil etmek, bankalar, postahane ve benzeri kuruluşlardan para almak, bankalarda hesap açtırmak, önceden açılmış ve/veya açılacak hesaplardan para çekmek, vadeli hesaplar açmak, vadelerini uzatmak, vadeli hesabı kapatmak, yönetim kurulu kararı ile bu hususlarda yetkilendirilecek üyelerin  hazırlayacağı  imza  sirküleri ile olanaklıdır.
 
MADDE 38- SENDİKANIN GİDERLERİ :
 
Sendika, amaçları ve faaliyetleri dışında harcama  yapamaz ve bağışta bulunamaz.
Sendika envanter defterine kaydedilen ve demirbaş  sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.
 
MADDE 39- BÜTÇE :
 
Sendikanın genel bütçe önerisi, genel yönetim kurulu tarafından hazırlanarak genel kurula sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan bütçe kesin şeklini  alarak yürürlüğe girer. Bütçe  dört  yıllık devre için, her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır.  Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçede harcamalar, ücretler, taşınır ve taşınmaz mal karşılıkları, vs. ayrıntılı olarak belirtilir.
 
MADDE 40- FONLAR :
 
Genel yönetim kurulu, sendika aidat gelirleriyle varolan nakdin %20'sini grev fonu olarak ayırmak yetkisine sahiptir.
Bu fon grev veya lokavt halinde, yasa, anatüzük  ve  mali  bütçe çerçevesinde kullanılır.
Sendika, gelirlerinin en az %10’unu, üyelerinin eğitimi ile mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmak için kullanır. Eğitim için ayrılan fon, ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılacak seminer, eğitim, kurs ve yazılı ve görsel malzemenin hazırlanması gibi çalışmalarda kullanılır. Konu ile ilgili hazırlanacak yönetmelik, genel yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
 
MADDE 41- TUTULMASI ZORUNLU  DEFTER VE KAYITLAR :
 
 1. Genel kurul, genel yönetim kurulu, genel denetim ve genel disiplin kurulu karar defterleri,
 2. Üyelerle ilgili bilgilerin yer aldığı üye kayıt defteri,
 3. Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,
           4. Gelen ve giden evrak kayıt defterleri,
5. Zimmet defteri,
6. Bilanço ve kesin hesap defterleri,
7. Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,
8. Genel yönetim kurulu kararıyla bastırılan, sıra numaralı, mühürlü, kopyalı gelir makbuzları ile giderlerin fatura ve belgelerin saklanacağı dosyalar,
 
 Yukarıda (1), (2), (3), (4) sıra numaralı bentlerde yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen onbeş gün içinde notere onaylattırılır.
         Şubelerde tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar genel yönetim kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
 
MADDE 42- MAL BİLDİRİMİ :
 
         Sendika ve sendika şubelerinin başkanları ve yöneticileri ile denetçileri göreve seçildikten sonra üç ay içinde, kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının  Sendikalar Yasası’nın 6.maddesi uyarınca çıkartılan yönetmelik esaslarına göre doldurulacak mal varlığı bildirimini notere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin verildiğini gösteren noterlikten alınacak belge, sendika veya sendika şubesi denetçilerine  verilir. Bu belgeler yönetim kurullarının karar defterinin özel bir  sayfasına yazılır. Bu sayfa denetçiler tarafından imza edilir.
         Yedek üyeler mal bildirimlerini göreve  getirildiklerini tarihten itibaren üç ay içinde notere vermek zorundadırlar.
         Bu zorunluluğa uymayanların sendika ve  sendika  şubesindeki yöneticilik sıfatları bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona erer.
         Mal bildiriminde bulunan kişiler görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile, yukarıdaki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar.
         Aynı görev süresi için  mal  bildirimleri  bir  defaya mahsus olarak verilir ve yöneticilerin görevlerinin  sona  ermesinden itibaren 5 yıl süre ile Noterde saklanır.
         Mal bildiriminde yazılı  olanlar  açıklanamaz,  ancak, yargı mercilerince ve denetim veya  inceleme  yetkisine  sahip diğer makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir.
 
MADDE 43- DEMİRBAŞLARIN SATIŞ VE TERKİNİ :
 
         Vergi Usul Yasası'na göre demirbaş sınıfına giren  her türlü eşya veya malzeme, demirbaş defterine  kaydedilir.  Bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.
         İhtiyaç fazlası, kullanılamaz duruma  gelmiş  demirbaş defterine kayıtlı aktifleri satmaya ve terkine genel yönetim kurulu yetkilidir.
 
MADDE 44- GÖREVLİLERİN ÜCRET, TAZMİNAT VE SOSYAL HAKLARI :
          a) Sendika ve şubelerin  yönetim  kurulu  üyeleri  ile başkanlarına verilecek ücretler, her  türlü  ödenek,  yolluk  ve tazminatları genel kurul tarafından tesbit olunur.
         b) Sendika adına veya sendika hizmetleri  için  geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik  ve  yollukların tavanı da genel kurul tarafından tesbit olunur.
         c) Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını tesbite, genel yönetim kurulu yetkilidir. Bu hususlar tahmini  bütçede  ve  genel kurula sunulacak faaliyet raporunda gösterilir. Toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.
         ç) Sendika, yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, sigorta, tazminat, dinlenme haklarını garanti eder. Bu  hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
         d) Sendika ve sendika şubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya çalışanların görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazalardan dolayı ölümleri halinde mirasçılarına bir yıllık brüt ücreti toplamı net olarak;  malüliyetleri halinde malüliyet oranına göre yukarıdaki miktarı  aşmamak  kaydıyla sendika yönetim kurulu tarafından tayin olunacak  miktarda sosyal yardım yapılır, ilgililerin kanunlardan doğan diğer  hakları saklıdır.
 
 
 
MADDE 45- YOLLUK VE ÜCRET KAYIPLARI :
 
          a) Sendika genel kurul toplantısına  iştirak  eden  ve sendika zorunlu organlarında görevli olan üye  veya  delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafından ödenir.
         b) Sendika denetim,  disiplin,  danışma  kurulları üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa ücret  kayıpları ile yollukları sendika şubesince karşılanır.
         c) Sendika şubelerinin disiplin ve temsilciler  kurulları üyelerinin toplantılara katılmaları ve denetçilerin  denetlemeler nedeniyle varsa ücret kayıpları ve yollukları sendika  şubelerince ödenir.
 
GENEL HÜKÜMLER
 
MADDE 46- BİRLEŞMEYECEK GÖREVLER :
 
 Sendika veya sendika şubesi yöneticileri (genel kurul hariç zorunlu organlarda görev alanlar) sendika bünyesi içinde başka bir göreve seçilemez. Aksi halde sendikadaki görevlerinden birini tercih eder, bu tercihini bir ay içinde kullanmaması halinde son seçildiği görevi kendiliğinden düşer.
 
MADDE 47- YURT DIŞINA GÖNDERİLME :
 
         Sendika  tarafından  yetkili  olarak  üyesi  bulunulan uluslararası bir kuruluşa gönderilen yönetici, müşavir  ve  temsilcilerin ücret ve yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar ve  esasları  genel  kurulca  tespit edilir.
 
MADDE 48- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :
 
    Sendika anatüzüğünde yapılacak  değişiklikler  sendika genel kuruluna katılan delege sayısının 2/3  çoğunluğu ile  mümkündür. Ancak, kanunla zorunlu kılınan hallerde ve yetkili mercii talebi üzerine yapılacak tüzük değişikliklerinde yukarıdaki nisap aranmaz ve basit çoğunluk ile karar verilebilir.
 
MADDE 49- FESİH VE TASFİYE :
 
       Sendikanın fesih kararını çağrılmış  olan  olağan  veya olağanüstü genel kurul alabilir. Fesih kararı  genel  kuruluna katılan delege sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu ile alınabilir.
         Sendikanın feshi halinde mal varlığı üyesi bulunduğu  üst kuruluşa devredilir.
         Üst kuruluşun devralmayı kabul etmemesi veya fesih tarihinde sendikanın herhangi bir üst kuruluşa bağlı olmaması  durumunda fesih halinde kalacak para ve mal karşılığı İş  ve  İşçi Bulma Kurumu'na devredilir.

 
MADDE 50- ADLİ TAKİBATA UĞRAMA:
 
         Sendika şubesi veya sendika yöneticilerinden bir  veya birkaçı, Anayasa ve Sendikalar Yasası’nın saydığı konu ile ilgili suçlar dışında faaliyet sebebiyle adli takibata uğraması veya bu suçtan mahkum edilmesi  halinde,  genel yönetim  kurulunca  gerekli tedbirler alınır.
         Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde sendika yönetim kurulu,  sendikanın karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde de sendikanın bağlı bulunduğu ulusal üst  kuruluş  gerekli tedbirler alır.
 
MADDE 51- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ :
 
 a) LASTİK-İŞ Sendikası, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’in kurucu üyesidir.
 b) LASTİK-İŞ Sendikası, Merkezi Brüksel’de bulunan, Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu ICEM’in üyesidir.
 c) LASTİK-İŞ Sendikası, Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Maden, Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu EMCEF’in üyesidir.
 
MADDE 52- ONURSAL ÜYELİKLER :
 
 Sendikaya herhangi bir biçimde katkısı, emeği ve yardımı geçen kişi ya da kuruluşlara, genel yönetim kurulu kararıyla SENDİKA ONUR ÜYELİĞİ BELGESİ verilir.
 Bu belge hayatta olmayanların ailelerine verilir. Hayatta olanlar dilerlerse genel kurul toplantılarına katılabilirler ve sendikanın diğer etkinliklerinde yer alabilirler. Ancak delege olmadıkça oy kullanamazlar.
 
 
 
MADDE 53- SENDİKANIN KURUCULARI :
Adı Soyadı Baba Adı  Doğum Yeri Tarihi,         Uyruğu Meslek yada Sanatı, Adresi
Mehmet Tunalı    Ali  Vidin, 1334  T.C. Ambalajcı
               İş Adresi: Ayvansaray, Çıkvaşvili Lastik F.

Hayri Kantoğlu      Ahmet Muhtar Pazar, 1930  T.C. Kalıpçı
               İş Adresi: Ayvansara, Çıkvaşvili Lastik F.
   
Hüseyin Buhara   Tevfik  Gelibolu, 1334 T.C. Kesici
               İş Adresi: Ayvansara, Çıkvaşvili Lastik F.

Abdurrahman Yavuz      Ali  Gelibolu, 1321  T.C. Kesici
               İş Adresi: Şişli, Çittecevizler Lastik F.

Ahmet Sayı    Eyüp  Pazarcık, 1329 T.C. Hamurcu
               İş Adresi: Halıcıoğlu, Tiştor Lastik F.

Hamdi Erkan          Fahrettin İstanbul, 1327 T.C. Tesviyeci
               İş Adresi: Halıcıoğlu, Tiştor Lastik F.

Osman Bilaç    Ömer  Rize, 1932  T.C. Presçi
               İş Adresi: Unkapanı Lastik Fabrikası

Hasan Ulus  İsmail  Varna, 1334  T.C. Hamurcu
               İş Adresi: Ayvansaray, Çıkvaşvili Lastik F.

Hakkı Cesur Ali  Tikveş, 1906  T.C. Hamurcu
               İş Adresi: Gıslaved Lastik Fabrikası
   
Nevzat Akdeniz  Ahmet  Erzurum, 1340 T.C. Hamurcu
               İş Adresi: Gıslaved Lastik Fabrikası      
 
(LASPETKİM-İŞ SENDİKASI KURUCULARI)
Adı ve Soyadı                Meslek veya Sanatları      İş Adresi:
                                                                                    Asariye Cd.Eğri Çınar Sok
Naci ÇELİKOĞLU                                                    Bant No:10/4 Beşiktaş/İST.
 
Ahmet TEKER            Proses Teknisyeni       İş Adresi: Yeni Mah. Onur Sk.Arzum Apt.
                                                                             6 Blok K.1 L.1 İzmit
 
Muzaffer KURT       Üretim İşçisi                 İş Adresi: M.Ali Paşa Mh.1.Bahattin Çık.
                                                                          Pirelli Mutlu Evler No:5/2İzmit
 
Akif Pehlivan             İmalat İşçisi                      İş Adresi: M.Ali Paşa Mh.1.Sipahi Sk.
                                                                           No:35 İzmit
 
Vahdettin Karabay     İçlastik İşçisi             İş Adresi: Atalar Mah.Sahil Sk.No:5
                                                                         Kat:2 Yarımca/İzmit
 
Remzi TUNÇ                İmalat İşçisi                 İş Adresi:Yeni Mh.Kasırga Sk.No:2
                                                                            Zafer Ap. A Blok Kat:3 D:5 İzmit
 
7- Şerafettin YIĞIN       Onarım İşçisi             İş Adresi: İstasyon Cd.Seher Sk. No:122
                                                                          Arifiye/Adapazarı


EK MADDE: YÜRÜRLÜK
Bu anatüzük değişiklikleri 26. Genel Kurulda kabul edilmiş olup yeni bir Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırılana kadar geçerlidir.

     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS


Lastik İşyerlerinde Yeni Toplu İş Sözleşmesi Bağıtland?/span>
 
BASINDA LASTİK-İŞ
TV 41 - 09.05.2015
 Adres: Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr