HAKKIMIZDA
Güncellenme Zamanı: 03.01.2012
2. Bölüm

BÖLÜM -II- SENDİKANIN YAPISI
 
MADDE 9- SENDİKANIN ORGANLARI :
 
          1- GENEL MERKEZ ORGANLARI
             A) ZORUNLU ORGANLAR
                1- Genel Kurul
                2- Genel Yönetim Kurulu
                3- Genel Denetim Kurulu
                4-Genel Disiplin Kurulu
 
            B) DANIŞMA ORGANLARI
1- Başkanlar Kurulu
2- Yönetimler Kurulu
               3- Genel Temsilciler Kurulu
 
          2) ŞUBE ORGANLARI
 
             A) ZORUNLU ORGANLAR
                1- Şube Genel Kurulu
                2- Şube Yönetim Kurulu
                3- Şube Denetçisi
                4- Şube Disiplin Kurulu
 
             B) DANIŞMA ORGANI
                Şube Temsilciler Kurulu
 
MADDE 10- GENEL KURULUN OLUŞUMU :
 
          a) Genel kurul, sendikanın en yetkili karar organıdır.
          b) Genel kurul, sendikanın toplam  üye  sayısı,  genel yönetim, genel denetim kurulu üyeleri ile birlikte 1000'den az ise üyelerden; 1000'den çok ise  delegelerden oluşur.
         c) Delege esasına göre yapılacak genel kurul, sendikanın genel yönetim ve genel denetim kurulu üyeleri ve şube  genel kurullarınca seçilecek delegelerle beraber toplam 300  delegeden oluşur.
         d) Şube genel kurullarınca (e) bendinde açıklanan yöntemle seçilecek delegelerin sayısı, şube genel kurullarından  ya da bir ay önce, genel yönetim kurulunca,  şubelere  bildirilir. Delege sayısını belirlemede kesirler yarım ise  ya  da  aşıyorsa tama iblağ edilir.
         e) Şube genel kurullarında  seçilecek  delege  sayısını hesaplamak için :
             Genel yönetim ve genel  denetim  kurulu  üyelerinin sayısı, delege tam sayısından çıkartılır. Sendikanın toplam  üye sayısı, geriye kalan delege sayısına bölünerek, bir delege seçmek için gerekli anahtar üye sayısı bulunur.  Şubelerde  kayıtlı üye sayısı, anahtar üye sayısına bölünerek, seçilecek delege sayısı saptanır.
            Bu  saptamadan  sonra  delege  tamsayısından  eksik olursa, eksik kalan delegelikler, en çok üyeli şubelerden başlayarak her şubeye paylaştırılır ve böylece delege sayısı tamamlanır.
         f) Yukarıda belirtilen delegeler, bir sonraki şube genel kurulu yapılıncaya kadar, toplanan bütün genel kurulların da delegeleridir.
         g) Seçilen delegeler, daha sonra üyesi bulunduğu şubeden ayrılıp, başka bir şubenin üyeliğine geçerlerse,  yeni  şube genel kurulunda delege seçimi yapılıncaya değin, eski  şubesinin delegelik sıfatını taşırlar.
         h) Elinde olmayan herhangi bir nedenle, işinden ayrılmış olan delege, sendika üyeliğini bir  başka  işkoluna  geçerek yitirmediği sürece, delegelik sıfatını koruyarak, yapılacak  genel kurullara katılabilirler.
 
MADDE 11- GENEL KURULUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ :
 
          a) Gündemi, toplantı yer, gün ve saati  genel  yönetim kurulunca saptanan olağan genel kurul, dört  yılda  bir  toplanır. Genel Kurula çağrı genel yönetim kurulu tarafından yapılır.
              Genel kurul toplantısının gündemi ile, yer, gün ve saati en az 15 gün önce sendika genel merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ilan edilir. Bu ilanda, çoğunluk  sağlanmaması nedeni ile toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının saat ve yeri de ayrıca belirtilir.
 
         b) Genel kurulun gündemi, toplantı yer, gün  ve  saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, en az 15 gün önce, iki  örnek  olarak, genel kurulun yapılacağı yerin mülki amiri ile, ilgili  seçim kurulu başkanlığına yazı ile bildirilir.
 
         c) Genel kurul toplantı yeter sayısı delege ya da  üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamamışsa, ikinci toplantı en çok 15 gün içinde  delege  ya da üye tamsayısının en az 1/3'ü ile yapılır.
        Kural olarak karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege ya da üye tamsayısının salt çoğunluğudur.  Ancak,  bu  sayı delege ya da üye tamsayısının 1/4'ünden az  olamaz.  Görüşülecek konunun özelliğine göre, tüzükte daha yüksek bir karar yeter sayısı öngörülmemişse, bu sayı dikkate alınır.
 
         d) Genel kurula sunulacak genel yönetim kurulu  çalışma, hesap raporu ve genel denetim kurulu raporu ile gelecek  döneme ilişkin bütçe teklifinin, toplantı tarihinden en az 15  gün önce delege ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.
 
         e) Genel kurul çalışmalarını, genel başkan ya da genel yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve başkanlık  kurulunun seçimini yönetir.
 
         f) Genel kurul Başkanlık Kurulu, bir başkan, iki  başkan vekili ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel kurulca  alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul defterine yazılarak, başkanlık kurulu üyelerince imzalanır.
            Başkanlık Kurulu, sendika  üyelerinden  veya  genel kurula katılacak delegelerden,  üst  kuruluşun  yöneticilerinden veya üst kuruluşa bağlı sendikaların yöneticilerinden oluşur.
 
         g) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer  alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin  en az onda biri tarafından görüşülmesi  istenen  konuların  gündeme alınması zorunludur.
 
         h) Genel kurul gündemindeki konuları ve delegeler  tarafından sunulacak önerileri inceleyip,  rapora  bağlamak  üzere komisyonlar oluşturulabilir. Üye sayısı genel kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları, genel  kurulca  görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.
 
         ı) Anatüzük değişikliği, genel kurul başkanlık  kurulu ve komisyonların seçimleri, açık oyla yapılır.
 
MADDE 12- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL :
 
          Olağanüstü genel kurul,
          a) Genel yönetim veya tüzüğün 22/c maddesinde belirtilen koşullara bağlı olarak alınan genel denetim kurulu kararı,
          b) Genel kurul delegelerinin 1/5'inin yazılı ve gerekçeli istemi üzerine,toplanır.
  
            Olağanüstü genel kurula, genel kurullarını yapmış şubelerin delegeleri ile genel kurullarını yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş olan eski delegeleri katılır.
 
           Olağanüstü genel kurul gündemi ile bağlıdır.
 
          Olağanüstü genel kurula çağrı, genel  yönetim  kurulu tarafından yapılır.
 
          Olağanüstü genel kurul, istem gününden başlayarak  engeç bir ay içerisinde toplanır.
 
MADDE 13- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
 
         a) Genel Yönetim ve Genel Denetim kurullarının  raporlarını görüşüp, karara bağlamak,
         b) Genel Disiplin Kurulu kararlarını  incelemek,  üyelikten çıkartılacak üyeler hakkında karar vermek,
         c) Genel yönetim kurulunca hazırlanan  gelecek  döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak; yönetim kuruluna bütçe dönemi içerisinde ek bütçe yapma ve uygulama yetkisi vermek,
    d)Toplantıya katılan Genel Kurul delege sayısının 2/3'ünün çoğunluğu ile  anatüzük değişikliği yapmak,
         e) Şubeler ve temsilcilikler açmak veya bu konuda  Genel Yönetim Kurulu'na yetki vermek; şubeleri ve  temsilcilikleri birleştirmek veya kapatmak,
         f) Genel Kurul üye yada delege  tamsayısının  2/3'ünün  oyuyla ulusal konfederasyonlara, uluslararası kuruluşlara üye olmak  ya da üyelikten ayrılma kararı vermek;  yeni  kurulan  uluslar arası kuruluşlara üyelik için başvuruda bulunup, gerekli  işlemler  yapmak üzere genel yönetim kuruluna yetki vermek,
         g) Genel kurul üye yada delege tamsayısının 2/3'ünün  çoğunluğunun oyu  ile, sendika merkezinin başka bir ile nakline karar vermek,
 
         h) Sendika organlarında görev alan yöneticilere  verilecek ücret, ikramiye, sosyal hak, ödenek, yolluk ve tazminatları saptamak,
         ı) Sendika adına veya sendika hizmetleri  için  geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, ödenek ve  yollukları saptamak,
         i) Gerekli taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması; alım satım işlemlerinin gerçekleşmesi için gereken her türlü fon, finansal kiralama (Leasing), ipotek tesisi veya ipotek kaldırma ve banka kredisi kullanma konularında ve gerekli diğer hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek.
    j) Toplantıya katılan Genel Kurul delege sayısının 2/3'ünün  oyu  ile sendikanın tüzel kişiliğine son vermek, para ve mal karşılığının tasfiyesini karara bağlamak,
         k) Gizli oy, açık sayımla, genel yönetim, genel  denetim ve genel disiplin kurullarının asil ve  yedek  üyelerini  ve ulusal üst kuruluş genel kuruluna gidecek delegeleri seçmek,
    l) İşçilerin eğitim, bilgi ve deneyimlerini yükseltmek ve boş zamanlarını iyi bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla sosyal amaçlı ve/veya iktisadi teşebbüslere yatırım amaçlı harcama yapabilmesi; vakıf kurabilmesi; yardım ve eğitim sandıkları ile sendika üyeleri için kurulmuş ya da kurulacak olan kooperatiflere yardımcı olması ve katkı sağlaması için genel yönetim kuruluna yetki vermek.
         m) Mevzuat veya anatüzük gereğince genel  kurul  tarafından yapılması belirtilen  diğer  işlemleri  yerine  getirmek; başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak ve bu hususlara ilişkin genel yönetim kuruluna yetki vermek.
         n) Genel kurulda izlenecek seçim yöntemini belirlemek (Genel Kurulun blok oy pusulası yöntemiyle seçim yapılmasına karar vermesi durumunda, zorunlu organlara asil ve yedek olarak aday olanlar ile üst kurul delegeliğine aday olanların isimlerinin birlikte yer aldığı değişik aday gruplarının listeleri ayrı ayrı oluşturulur. Hazırlanan listelerin içinde yer almayarak bağımsız aday olmak isteyenlerin de ayrı bir liste ile seçime katılmaları sağlanır. Genel Kurulun çarşaf liste yöntemi ile seçim yapılmasına karar vermesi durumunda, zorunlu organlara asil ve yedek olarak aday olanlar ile üst kurul delegeliğine aday olanların hepsi tek bir liste içerisinde yer alır ve oylama isimlerin karşılarına konulacak işaretler ile gerçekleştirilir. Genel Kurul bu iki yöntemin dışında başka bir seçim yöntemi de belirleyebilir. Belirlenen seçim yöntemi genel kurul başkanlık kurulu tarafından ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na seçimlerden önce bildirilir).
 
MADDE 14- SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER :
 
          a) Türk vatandaşı olmak,
          b) Türkçe okur-yazar olmak,
          c) Medeni hakları kullanmaya bir engel bulunmamak,
          d) Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak,
          e) Yukarıdaki fıkraların dışında Sendikalar Yasası'nda yöneticilik için öngörülen niteliklere sahip olmak.
 
MADDE 15- GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU :
 
Genel Yönetim Kurulu;

Bir Genel Başkan,

Bir Genel Sekreter,

Bir Genel Başkan Yardımcısı-Eğitim Basın Yayın Hukuk ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı,

Bir Genel Yönetim Kurulu Üyesi-Toplu İş Sözleşmesi ve Örgütlenme Dairesi Başkanı,

Bir Genel Yönetim Kurulu Üyesi-Mali İşler Dairesi Başkanı, olmak üzere beş üyeden oluşur.

Genel Yönetim Kurulu üyelerinin tümü, genel kurulda  bu göreve aday olan genel merkez genel kurul delegeleri arasından, gizli oy açık  sayım yöntemiyle en çok oy alan adaylar arasından doğrudan seçilirler.
       Asil yönetim kurulu üyesi kadar da ayrıca yedek üye  seçilir. Genel Yönetim Kurulu üyelerinden  bir  veya  bir  kaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde,  genel yönetim kurulu yedek üyeleri arasından en çok oy almış  bulunandan başlayarak oy sırasına göre genel yönetim  kurulu  üyeliğine çağrı yapılır ve böylece genel yönetim kurulu üye sayısı  tamamlanır. Genel Yönetim Kurulu üye sayısı bu suretle tamamlandıktan sonra, yapılacak ilk toplantıda üyeler kendi aralarında  boşalan yerlere aday olanlar arasından görev bölümünün gerektirdiği  seçimi yaparlar.
       Ayrılmalar nedeniyle, yedeklerin de  gelmesinden  sonra, üye tamsayısının yarısından aşağıya düşmesi halinde,  genel  kurul, mevcut genel yönetim kurulu üyeleri tarafından bir ay  içerisinde toplantıya çağrılır.
 
MADDE 16- GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
 
         Genel Yönetim kurulu, genel kuruldan sonra en  yetkili karar ve yürütme organı olup, aşağıdaki görev ve  yetkilere  sahiptir:
       a) Anatüzükle belirlenen amaç ve ilkelerin yaşama  geçirilmesi, sendika görev ve yetkilerinin yerine  getirilmesi  için gereken tüm kararları almak,
       b) Anatüzüğü yorumlamak ve uygulamak,
       c) Genel kurul ve danışma kurullarını toplantıya çağırmak,
       ç) Genel kurul kararlarını yerine getirmek, genel kurulca verilen yetkileri kullanmak,
       d) Genel kurula sunulacak çalışma, hesap  raporları  ile bütçeyi ve anatüzük değişikliğine ilişkin tasarıları hazırlamak,
      e) Genel kurulca verilen yetkiye dayanarak şubeler veya temsilcilikler açmak, sınırlarını saptamak, kurucu yönetim kurulu ve çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarını belirlemek,
       f) Üyelik başvurularını karara bağlamak,
    g) Anatüzükle belirlenen amaçların  gerçekleşmesi  için, bilimsel ve teknik bürolar kurmak, çalışacakları  atamak,  ücret ve çalışma koşullarını belirlemek, sendika bünyesinde çalışanlar için sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak,
    h) Eğitim çalışmaları yapmak,
    ı) Sendika adına anlaşmalar yapmak; işçilerin eğitim, bilgi ve deneyimlerini yükseltmek ve boş zamanlarını iyi bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla, genel kurulca verilen yetkiye dayanarak sosyal amaçlı ve/veya iktisadi teşebbüslere yatırım amaçlı harcama yapmak; vakıf kurmak; yardım ve eğitim sandıklarına ve sendika üyeleri için kurulmuş ya da kurulacak olan kooperatiflere yardımcı olmak ve katkı yapmak,      
    i) Yasa ve anatüzük hükümlerine göre, sendikanın çalışmalarının sağlıklı, düzenli ve anında yürütülmesi için yönetmelikler, imza sirküleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
    j) Uzmanlık dairelerinin kurulmasına karar vermek,
    k) Üyeleri adına tek tek ya da toplu olarak özel ve  tüzel kişilerle görüşmelerde bulunmak ve anlaşmalar yapmak,
    l) Üyeleri adına, atanmış veya üyelerce seçilmiş temsilcileri ile birlikte yürütülen toplu  iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş  uyuşmazlığı  çıkartmak,  grev kararı vermek, uygulamak, idare etmek ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya,  hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,
    m) İşyerlerinde üyeler tarafından seçilen veya gerekli görülen hallerde genel yönetim kurulunca belirlenen işyeri sendika temsilcilerini atamak, bir genel kurul süresine denk olan işyeri sendika temsilciliği görev döneminin bitiminden önce işyeri sendika temsilcilerinin görevinin sonlandırılması gerektiği durumlarda, gerekli kararı almak,
       n) Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden,  toplu  iş sözleşmesinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklarda hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyeleri ve mirasçılarını (yazılı başvuruları üzerine) temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf  olmak,  gerekirse yardım yapmak,
       o) Sendikaya taşınır veya taşınmaz mal alınmasına, satılmasına, bu alım-satım işlemleri için her türlü fon, finansal kiralama (Leasing), ipotek tesisi veya ipotek kaldırma ve banka kredisi kullanılması konularında karar vermek; bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek ve yetkilendirmek,
       ö) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle  kamuya  ait  ve özel kuruluşların toplantı ve gezilerine katılacak  temsilcileri saptamak,
       p) Genel denetim kurulunu olağanüstü  toplantıya  çağırmak,
       r) Anatüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan sendika üyelerini ve yöneticilerini genel disiplin kuruluna sevketmek,
       s) Yasal zorunluluk gereği olan anatüzük değişikliklerini yasa çerçevesinde yapmak; gerektiğinde ilk genel kurula sunmak,
       ş) Sendika şubesinin faaliyet alanı içindeki işyerlerinde, çalışmalarından dolayı şube yönetim kuruluna  karşı  sorumlu olmak üzere bölge temsilcilikleri kurmak ve temsilciler atamak ve temsilciler atamak veya  bu konuda  şube yönetim kurulunu yetkili kılmak,
       t) Yönetmelikler, plan ve programlar gereği  komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü girişimde ve çalışmalarda  bulunmak,
       u) Demirbaş eşyanın terkini ve şubelere devri hususlarını karara bağlamak,
       ü) Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler; hazırlanan  bütçe ile fonlar arasında aktarma yapmak,
       v) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri  yapmak ve karara bağlamak,
       y) Şube yönetim kurulu üye sayısının, toplantı yeter sayısı altına düşmesi veya herhangi bir nedenle  çalışamaz  duruma gelmiş şube yönetim kurulu yerine üç ay içinde yeni yönetim  kurulu seçilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak  ve  önlemleri almak,
       z) Genel Kurul tarafından kabul edilmiş tahmini bütçe koşulları çerçevesinde, şubelerde seçimle gelen ücretli yöneticilerin kadroların sayısını belirlemek, belirlenen bu kadroları açmak, gerektiğinde kapatmak ve ücret ve çalışma koşullarını düzenlemek,
       z1) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
       z2) Grev ve lokavt süresince sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek,
       z3)Yapılan toplantı sonrasında, görevlendirilecek üye aracılığı ile kamuoyuna açıklamada bulunmak.
       z4) Tüzüğün diğer maddelerinde genel  yönetim  kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları yerine  getirmek;  genel kurulun görev ve yetkisi dışındaki görevleri yerine getirmek,
 
MADDE 17- GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI YÖNTEMİ :
 
         Genel yönetim kurulu, onbeşgünde bir, önceden saptanan günde, genel başkanın yönetiminde toplanır.  Toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı da, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Oylamanın gizli veya açık yapılması genel yönetim kurulunun kararına bağlıdır.
 
         Kararlar, karar defterine  genel  sekreter  tarafından yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.
 
         Genel yönetim kurulu, gerektiğinde, genel başkanın  ya da iki üyenin istemi üzerine olağanüstü toplanabilir.
 
MADDE 18- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ :
 
          a) Sendikayı yurt içinde ve yurt  dışında,  gerçek  ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil etmek,
         b) Sendika içinde uyumu ve düzeni sağlamak,
         c) Genel kurul toplantısını açmak, genel yönetim kuruluna ve danışma kurullarına başkanlık etmek,
         d) Sendikanın genel politikası ve kurul kararları doğrultusunda kamuoyuna açıklamalarda bulunmak, demeçler vermek,
         e) Örgüt çalışmalarını denetlemek, gerektiğinde  şubelerin yazışma, işlem ve hesaplarını incelemek veya bu  konularla ilgili görevlileri saptamak,
         f) Sendika çalışmalarının başarıya ulaşmasıyla ilgili, yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
         g) Genel Başkan sendika yayın organının sahibidir.
 
MADDE 19- GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ :
 
         a) Sendikanın amaç ve ilkelerinin  yaşama  geçirilmesi ve görevlerinin yerine getirilmesi  için,  çalışma  yaşamını  ve özellikle işkolunu ve toplu sözleşme çalışmalarını ilgilendiren tüm verileri derlemek, sendikanın genel politikalarına bağlı olarak uygulanmasını sağlamak; her türlü yazışmaları yapmak, imzalamak, sendikaya gelen ve giden tüm belgelerin  kaydını ve dağıtımını yapmak, gerekli dosyaları tutmak,
         b) Genel yönetim kurulunun gündemini hazırlamak,  toplantıdan en az bir gün önce genel yönetim kurulu üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve katılan üyelere imzalatmak,
         c) Genel yönetim kurulunca alınan kararların  uygulanmasını sağlamak,
         d) Sendika iç bünyesinde  çalışan  personelin  düzenli çalışmasını sağlamak, özlük işlerini düzenlemek, personelle  ilgili yönetmelik ve toplu iş sözleşmesinin  uygulanmasını  gözetmek,
         e) Uzmanlık daireleri arasıda  eşgüdümü  sağlamak,  bu uzmanlık dairelerinin düzenli çalışmasını  gözetmek;  sendikanın iç ve dış ilişkilerini düzenlemek, gerekli  uyum  ve  düzeni sağlamak, sendikanın genel politikası ve kurul kararları doğrultusunda, kamuoyuna açıklamalarda bulunmak, demeçler vermek,
         f) Genel Başkan olmadığı zamanlarda, onların görevlerini üstlenmek.
 
MADDE 20- GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ :
 a) Sendika çalışmalarının başarıya ulaşması ile ilgili genel yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını gözetmek,
 b) Genel Kurul’da seçildikleri dairelerin Başkanlıklarını yapmak,
 c) Genel Başkan ve Genel Sekreter olmadığı zamanlarda, genel başkanın görev ve yetkilerini üstlenmek.
 
MADDE 21- GENEL YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ :
 
           a) MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ :
 
          1. Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük  ve yönetmelikler gereğince yürütmek, dönem bütçelerinin  uygulanmasını sağlamak,
         2. Sendikanın mali durumunu, hazırlayacağı gelir-gider tablosu, nakit akım tablosu, bilanço ve mizanlarla her ayın  sonunda genel yönetim kuruluna sunmak,
         3. Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların  bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak,
         4. Şubelere zamanında harcama avanslarını göndermek,  yapılan harcamaların genel yönetim kurulu kararından geçtikten sonra gereğini yapmak,
         5. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile  ilgili kayıtların usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,
         6. Genel Kurullara sunulacak  hesap  raporu,  bilanço, gelir-gider tablosu ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve genel yönetim kuruluna sunmak,
         7. Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde sermayesinin yarısından fazlası devlete  ait olan ve genel yönetim kurulunca belirlenecek bankalara yatırmak,
         8. Sendika kasasında brüt asgari  ücretin  10  katından fazla olmamak kaydı ile nakit para bulundurmak,
         9. Sendika genel yönetim kurulu üyelerinin,  Sendikalar Yasası'nın 42.maddesi uyarınca düzenleyip notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri, yönetim kurulu  karar defterinin özel bir sayfasına yazmak ve bu belgeleri denetçilere vererek, yönetim kurulu karar defterini denetçilere imzalatmak,
         10. Sendikalar Yasası'nın 61.maddesi  uyarınca  sendika aidatlarının kesilmesi için işverenlere gönderilecek üye işçilerin listelerinin zamanında iletilmesini sağlamak ve   işverenlerce zamanında sendikaya gönderilmesini temin  için  her  türlü işlemleri yapmak,
    11.Sendikalar Yasası’nın 51.maddesi uyarınca her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesapları ve çalışma raporlarını ait olduğu dönemi izleyen 3 ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyona göndermek,
 
 b)TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DAİRESİ BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ :
 1. Toplu iş sözleşmesi ile ilgili araştırma çalışmaları yapmak ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütmek,
 2. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucu çıkabilecek uyuşmazlıkları, arabulucu çalışmalarını, anlaşma ya da grev kararına kadar yürütmek,
 3. Süresi dolan toplu iş sözleşmelerinin yeniden çağrı işlemlerini yerine getirmek,
 4. Toplu iş sözleşmelerinin redaksiyon ve imza işlemlerini tamamlamak,
 5. Toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak üye şikayet ve uyuşmazlıklarını izlemek ve sonuçlandırmak.
 
 c) EĞİTİM, BASIN, YAYIN VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ:
 
 1. Sendikanın eğitim faaliyetlerini planlamak, bunlarla ilgili programlar yapmak ve genel yönetim kuruluna sunmak; genel yönetim kurulunca onaylanan programları uygulamak,
 2. Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, sendikanın çıkaracağı veya temin edeceği dergi, broşür, kitap ve diğer yayın yoluyla üyelerin eğitimini sağlamak,
 3. Dünya, ülke, işkolu ve işyerleri ile üyelerin sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, istatistikleri tutmak ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üretmek, bunları rapor, bülten, kitap halinde kamuoyuna sunmak,
 4. Sendikanın uzun geçmişinin geleceğe ışık tutması için, her türlü yazılı ve görsel malzemeyi arşivlemek, saklamak; sendika içi ve dışı yaralanmaya sunmak,
 5. Sendikanın her türlü yayın işlerini planlamak, bunlarla ilgili programlar yapmak ve genel yönetim kuruluna sunmak; genel yönetim kurulunca onaylanan programları uygulamak,
 6. Sendika gazetesinin ve diğer süreli yayın organlarının zamanında yayınlanmasını, dağıtımını planlamak ve gerçekleştirmek,
 7. Sendikanın ulusal ve yerel basınla ilişkilerini kurmak, geliştirmek, kamuoyunu nezdinde girişim ve etkinlikler planlamak ve sendikanın tanıtımını yapmak.
 
 d) ÖRGÜTLENME DAİRESİ BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ :
 
 1. Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak,
2)İşçilerin, üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemleri gözetmek, sendikanın üyelik arşivini düzenlemek, üye envanterleri çıkarmak, üyeliği kesinleşen işçinin üye kayıt fişinin birer nüshasını 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmesini Sendikalar Yasası’nın 22.maddesi esasları çerçevesinde sağlamak,
 3. Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için genel yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmak,
 4. Şubeler için delege seçimleri ve şube genel kurullarının zamanında ve gereği gibi yapılmasını sağlamak,
 5. İşkolunda örgütlenmemiş işyerlerinin sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlamak,
 6. Örgütlenme konusunda, şube yönetim kurullarından rapor almak, sendikadan çekilmeler varsa nedenlerini araştırmak,
 7. Örgütlenen işyerlerindeki işçilere gerektiğinde bizzat toplantılar düzenleyerek örgütlenmenin faydalarını anlatmak, örgütlenme hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
 8. Ülke ve işkolundaki gelişmeleri izleyerek örgütlenme faaliyetlerini geliştirecek çalışmalar yapmak.
 
 e) HUKUK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ :
 
 1. Sendikanın ve üyelerinin karşılaşacağı hukuki ve adli sorunların çözümü için en başta avukatları olmak üzere hukuk çevreleri ile birlikte çaba göstermek, bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak,
 2. Ulusal ve uluslararası hukukla ilgili mevzuat araştırmaları yapmak ve yaptırmak; mevzuatta sendikal hakların gelişmesine yönelik değişiklikler yapılması için görüş ve rapor hazırlamak, hazırlatmak ve girişimlerde bulunmak ve bunları genel yönetim kuruluna sunmak,
 3. Sendikanın yasada belirtilen sosyal faaliyetlerini düzenlemek, programlar yapmak ve bunları genel yönetim kuruluna sunmak; genel yönetim kurulunca kabul edilenleri uygulamak.
 
MADDE 22- GENEL DENETİM KURULU :  
 
a) Genel denetim kurulu, anatüzüğün 14.maddesinde belirtilen niteliğe  sahip  olan ve Genel Kurulu oluşturan delegeler arasından, genel kurul tarafından gizli oy, açık sayım usulü ile seçilen üç asil üyeden oluşur.  Asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Asil üyeliklerde herhangi bir nedenle boşalma olduğunda, genel kurulda aldıkları oya göre yedek üyeler, genel yönetim kurulu tarafından göreve çağırılır.
      
 Genel denetim kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir yazman seçerler.
 
Genel denetim kurulu, altı  ayda  bir  sendika  merkezinde toplanır ve sendika çalışmalarını denetlerler. Bu çalışmaları yaparken sendikaya ait evrak veya defterlerin genel merkez dışına çıkartılması mümkün değildir. Genel denetim kurulunun toplantı karar yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı görüş, genel denetim kurulunun kararını oluşturur.
 

b) Genel denetim kurulunun başlıca görevleri :
-  Sendika  tüzüğüne  uygun  olarak, sendikanın yönetsel ve parasal denetimini yapmak; daha düzenli çalışma ortamının yapılabilmesi için genel yönetim kuruluna öneride bulunmak,
- Genel yönetim kurulunun faaliyetlerinin genel kurul  kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,
 - Her denetim sonrasında genel yönetim kuruluna, dönem sonunda da genel kurula rapor hazırlayıp, sunmak,
- Genel yönetim kurulunun çağrı üzerine şubelerde gerekli denetim yapmak,
- Gerektiğinde, genel yönetim kurulundan, genel kurulun olağanüstü olarak toplantıya çağırılmasını istemek.
c) Genel denetim kurulu yaptığı  denetleme  ve  incelemeler sırasında, sendikanın mali işlerde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü taktirde, durumu,  sendikanın genel başkanlığına   bir  raporla yazılı olarak  bildirir.
Gerekli gördüğü durumlarda, soruşturmanın derinleştirilmesi için, tespit edilen fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirmeleri yönünde genel denetim kurulu istekte bulunabilir.
Genel yönetim kurulunun, genel denetim kurulunun  bu  isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia  edilenlere görevden el çektirmeme kararından ısrar etmesi halinde, genel denetim kurulu, genel yönetim kurulundan, genel kurulun olağanüstü  toplantıya çağırılmasını isteyebilir.
Görevden bu yolla el çektirilenlerin,  genel  kurulca, görevlerine iade veya sendikadan çıkartılmalarına karar verilir.  Görevlerine iade edilenlerin görevden  el  çektirildikleri  süreye ait sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca kendilerine ödenir.
 
MADDE 23- GENEL DİSİPLİN KURULU :
Genel disiplin kurulu, bu tüzüğün 14.maddesinde sayılan niteliğe sahip olan ve Genel Kurulu oluşturan delegeler arasından, sendika genel kurulu tarafından gizli oyla seçilen beş asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.
Genel disiplin kurulu üyeleri, yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve yazman seçerler. Genel disiplin kurulu asil üyelerinden bir  veya  birkaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde, genel yönetim kurulu, en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyeleri göreve çağırır.
Genel disiplin kurulu, genel yönetim kurulunun kararı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az üç kurul üyesinin  bir araya gelmesi şarttır. Genel Disiplin Kurulunun karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
 Genel disiplin kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan sonra, kararını gereğini yapılmak üzere sendika genel başkanlığına sunar.
Genel disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve  ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler, sendika  ve  sendika şubesi yöneticileri hakkında soruşturma  yaparak  uyarı,  kınama veya geçici olarak işten el çektirme cezalarından  birini  verir ve sonucunu genel kurula ve  diğer  ilgililere  bildirir. 
Genel disiplin kurulu, sendika şubesi disiplin kurulları  tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerince  itirazen incelenmesi istenilen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucunu gereğinin yapılması için genel merkez  aracılığıyla sendika şubesi başkanlığına gönderir.
Genel disiplin kurulu, şube  disiplin  kurulları  tarafından üyelikten çıkartmayı  gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler, görüşünü de belirleyerek genel kurula sunar.
 
SENDİKA ŞUBELERİ
 
MADDE 24- ŞUBELERİN TANIMI VE KURULUŞ ESASLARI :
 a) Şubeler, sendika çalışmalarının verimli, rasyonel ve demokratik bir örgüt yapısı içinde gerçekleşmesi amacıyla, sendika bünyesinde oluşturulan birimlerdir. Şubelerin tüzel kişiliği yoktur.
b) Şubeler, genel kurul kararı ile kurulur,  bir diğeriyle bileştirilebilir veya kapatılabilir. Genel kurulun bu yoldaki kararları,  genel yönetim kurulu  tarafından yerine getirilir.
c) Kurulmasına karar verilen şubeler,  yasada  belirtilen şube yöneticiliği niteliklerine sahip sendika  üyeleri  tarafından, yasa ve ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulur.
Genel yönetim kurulu, şube kurulmasına  karar  verilen yerde nitelikleri uygun 3 kişiyi girişimci yönetim kurulu olarak atar. Bu üç kişiden birini şube başkanı, birini şube idari  sekreteri ve birini de şube mali sekreteri olarak belirler.
 
Yeni kurulan şubeler, kuruluşlarının resmi olarak tescilinden itibaren engeç altı ay içinde ilk olağan genel  kurullarını yapmak zorundadırlar.
 
Yeni kurulan şubeye, hangi işyerlerinin bağlı olacağını ve yapılması gereken değişiklikleri genel yönetim kurulu saptar.
 
 Sendika şubeleri, sendikanın genel ilke ve prensiplerini zedeleyecek faaliyet ve beyanda bulunamazlar.
 
MADDE 25- ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU :
 
          Şube genel kurulu, şubenin en yüksek ve yetkili organı olup, şubenin faaliyet sahası içine giren  işyerlerinde  çalışan üyelerden; sendikalı üye sayısı 500'ü aştığı takdirde delegelerden, şube yönetim kurulu ve denetçisi asil üyelerinden meydana gelir.
          Üye sayısı 501-2000'e kadar olan şubelerde,  genel  kurullar en çok 150 delege ile,
          Üye sayısı 2001'den yukarı olan şubelerin genel kurulları ise en çok 200 delege ile oluşur.
          Şube genel kuruluna katılacak  delegeler,  üyeler  tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına uygun  olarak, üye mevcutlarına göre işyerlerinden seçilir.
          Şube genel kuruluna işyerlerinden seçilecek  delegelerin sayısı, genel yönetim  kurulunca,  şube  sınırları  içindeki toplam üye sayısının delege sayısına oranı gözönüne alınarak belirlenip, ilgili şubeye genel kurulundan  bir  önce  bildirilir. İşyerlerinde seçilecek delege sayısını belirlemede kesirler  yarım ise ya da aşıyorsa, tama iblağ edilir.
         Şube genel kurullarına katılacak delegelerin seçim tarihi, yeri ve seçime katılacak üyelerin listesi şube yönetim kurulunca işyerlerinde seçimden 15 gün önce ve 5 gün süre ile ilan edilir.
         Delegelik seçimlerinde izlenecek usul ve esaslar genel yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konacak bir yönetmelikle düzenlenir.
 
MADDE 26- ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI : 
Şube genel kurulu, azami dört yılda bir sendika genel yönetim kurulunun mutabakatını almak koşuluyla ve sendika genel kurul toplantısından en az bir ay önce olmak üzere şubenin faaliyette bulunduğu mahalde şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.

Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yer-gün ve saati en az 15 gün önce o mahalde yayınlanan bir gazete ile; o mahalde gazete yayınlanmıyorsa mahalli imkan ve vasıtalardan yararlanmak suretiyle ilan olunur. Durum ayrıca mahallin en büyük mülkiye amirine yazı ile bildirilir.

Şube genel kurullarının toplantı esas ve usulleri ile karar yeter sayısı hakkında sendika genel kurulları için uygulanan usuller uygulanır.

MADDE 27- OLAĞANÜSTÜŞUBE GENEL KURULU :
 
 Olağanüstü şube genel kurulu,
 a) Şube yönetim kurulu ya da tüzüğün 32/a maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak alınan denetçisinin kararı,    
b) Şube genel  kurul  delegelerinin  1/5'inin yazılı ve gerekçeli  istemi üzerine, toplanır.
 Olağanüstü şube genel kuruluna, bir önceki genel kurulda seçilmiş delegeler ya da şube sınırları içindeki üyeler katılır.
Olağanüstü şube genel kurulu gündemi ile bağlıdır.
Olağanüstü şube genel kuruluna çağrı genel yönetim kurulu tarafından yapılır.
Olağanüstü şube genel kurulu, istem gününden  başlayarak en geç bir ay içerisinde toplanır.
 
MADDE 28- ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
 
         Şube genel kurulunun başlıca görev ve  yetkileri  şunlardır :
         a) Organların seçimi,
         b) Yönetim kurulu ve denetçinin  raporlarının  görüşülmesi,
         c) Yönetim kurulu ve denetçinin ibra edilmesi,
         ç) Sendika genel kuruluna delege seçimi,
         d) Mevzuat ve tüzükle belirtilen diğer işlemlerin  yerine getirilmesi, başka organa bırakılmamış konuların karara bağlanması.
            Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.
 
MADDE 29- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU :
 
Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından gizli oyla, tüzüğün 14'iüncü maddesinde belirtilen nitelikleri sahip, şube genel kurulu oluşturan üye veya delegeler arasından seçilen bir şube başkanı, bir şube idari sekreteri, bir şube mali sekreteri ve  dört şube yönetim kurulu üyesi  olmak üzere yedi  asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu asil üyeliklerinden boşalma olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağrılır.
 
 Herhangi bir nedenle şube yönetim kurulunun seçilememesi halinde, yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar eski kurulun görev ve yetkileri devam eder.
 
MADDE 30- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
 
Kanunların, sendika tüzüğünün ve sendika genel yönetim kurulunun verdiği yetki çerçevesinde şubenin yönetilmesi, şube  yönetim kuruluna aittir.
         Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :
         a) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemlerin  yapılması, harcama yetkileri dahilinde bulunan  harcamaların  usulüne uygun olarak yapılmasının sağlanması ve bunların karara  bağlanması, harcamalar ile ilgili kararların onaylı  birer  örneğinin  sarf evrağı ile birlikte incelenmesi için harcamanın yapıldığı ayı izleyen ayın onbeşine kadar  genel merkeze göndermek,
         b) Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu  hazırlamak,
         c) Şube sınırları içinde kalan resmi ve özel  kuruluşlara karşı şubeyi temsilen gerekli işlemleri yapmak,
         ç) Şubede gereksinim halinde istihdam edilecek elemanlar için kadro  açılmasını genel yönetim kurulundan talep etmek,
         d) Şube sınırları içinde gerçekleşen her türlü sendikal uyuşmazlığın çözümünde gerekli çabayı  göstermek,
         e) Sendika üyeliği için şubeye başvuran işçilerin üyeliklerinin kabul veya reddi hakkında karar verilmesini  sağlamak üzere başvurunun, başvuru tarihini izleyen  üç  iş  günü  içinde genel merkeze aktarılmasını sağlamak,
         f) İşyeri sendika temsilcilerinin atanması veya değiştirilmesi hususunda sendikaya öneride  bulunmak,
         g) Şube sınırları  içinde  kalan  işyerlerinde  çalışan üyelerin her türlü başvurularını incelemek, işverenler ve ilgili mercilerle ilişki kurarak sonuçlandırmaya çalışmak,  yerel düzeydeki girişimler sonucunda çözümlenemeyen konuları genel merkeze aktarmak,
         h) Şube sınırları içindeki işkolundaki işyerlerini örgütlemek,
         i) Şube denetçisini göreve çağırmak, saptanan usulsüzlükleri genel yönetim kuruluna bildirmek,
         j) Şube yönetim  kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını genel yönetim kurulundan istemek,
         l) Sendika aidatlarının zamanında genel merkeze ulaşıp ulaşmadığını izlemek ve sonuçlandırmak,
         m) Şube genel kurulu  ve sendika yetkili organlarınca verilecek başka  görevleri yapmak,
 
MADDE 31- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLER :
 
          I. ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ :
 
          Şubeyi şube yönetim kurulu adına şube başkanı temsil eder. Şube başkanı,  şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık  eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını şube yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.
         Şube başkanı,  şubedeki bütün büroların amiri olup,  her türlü çalışmayı denetime ve incelemeye  yetkilidir.
         Şube idari sekreteri ile şube yazışmalarını, şube mali sekreteri ile muhasebe ve muamelat evrakını imza eder.
         Şube başkanı, şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

 
II. ŞUBE İDARİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :
 
          Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda başkanın  görev ve yetkilerini kullanır.
          Şube muamelatının yürütülmesi, şube bürolarının  yönetimi şube idari sekreterine aittir.
         Şube yönetim kurulunca ve şube başkanı tarafından  verilecek sair görevleri yerine getirir.
 
III. ŞUBE MALİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :
 
         Şubenin mali konulardaki bilcümle işlemlerini kanun ve tüzük hükümleri ile sendikanın yetkili  organlarının  talimatları dahilinde yürütür.
         Şube yönetim kurulunca ve şube başkanı tarafından  verilecek sair görevleri yerine getirir.
 

IV. ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :
 
 Şube çalışmaları ile ilgili konularda karar alınması için gerekli faaliyetleri göstermek.
 Şube yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yaparlar.
 

MADDE 32- ŞUBE DENETÇİSİ
    a) Şube denetçisi, şube genel kurulu tarafından tüzüğün 14. maddesinde sayılan niteliğe sahip olan ve genel kurulu oluşturan delegeler arasından bir asil ve bir yedek olmak üzere seçilir. Şube denetçisi sendika genel denetim kurulunun çalışma şeklini düzenleyen 22. maddesi hükümlerine göre kıyasen çalışır.

         b) Şube denetçisi, şube yönetim kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını  denetler, sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi  yapar,  ara raporunu şube başkanına devre sonu raporunu da şube genel kuruluna sunar.
 
MADDE 33- ŞUBE DİSİPLİN KURULU :
 
         Şube disiplin kurulu, şube genel kurulu tarafından tüzüğün 14.maddesinde sayılan niteliklere haiz üye veya  delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 asil üyeden meydana  gelir.  Aynı sayıda yedek seçilir.
         Şube disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve  ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri  hakkında soruşturma yapar ve uyarı veya kınama cezalarından  birini verir, sonucunu şube genel kuruluna ve diğer  ilgililere  bildirir.
         Şube disiplin kurulu sendikadan çıkartılmayı gerektirecek suçlar hakkında hazırlayacağı raporları genel merkeze gönderilmek üzere şube başkanına sunar.
 
MADDE 34- SENDİKA BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ :
 
          a) Sendika şubesine uzaklık, ulaşım zorlukları ve kendine özgü koşullar nedeniyle, genel  yönetim  kurulu  tarafından bazı bölgelerde bölge temsilcilikleri oluşturulabilir.
            Bölge temsilciliği, şube  kapsamında   bir danışma birimdir.
            Bölge temsilciliği, genel yönetim kurulu  kararı ile açılır ve gerektiğinde genel yönetim kurulu kararı ile  kapatılabilir.
         b) Oluşturulan bölge temsilciliklerine, genel  yönetim kurulunca nitelikleri yasal koşullara uygun bir bölge temsilcisi atanır.
            Yeni oluşturulan bölge temsilcilikleri, yönetim kurulunun oluşturma kararından itibaren en geç 6 ay içinde, o bölgedeki üyelerin katılımıyla gerçekleşecek bir  bölge  temsilcisi seçimi yapmak zorundadırlar.
         c) Bölge temsilcilikleri,  sendikayı  temsil  etme  ve fonksiyonları itibariyle, şubelerle eşdeğer görev, yetki ve  sorumluluklara sahiptirler.
 
MADDE 35- DANIŞMA  ORGANLARI :
 
A) BAŞKANLAR KURULU :
         Başkanlar kurulu, genel başkanın yönetiminde, genel yönetim kurulu üyeleri, genel denetim  kurulu başkanı, şube başkanları ve varsa bölge temsilcilerinden oluşur.
 Başkanlar kurulu ilk toplantısını, genel kurulun bitimini izleyen bir ay içerisinde yapar. Diğer toplantılar, dört ayda bir defa olmak üzere gerçekleştirilir.
 Başkanlar kurulu, genel yönetim kurulunun isteği veya kurul üyelerinin 1/3’ünün yazılı istemi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.
 Başkanlar kurulunun gündemi genel yönetim kurulunca saptanır.
 Başkanlar kurulunun görüşleri yetkili kurullar tarafından dikkate alınır ve değerlendirilir.
 
 B) YÖNETİMLER KURULU :
Yönetimler kurulu, genel merkez ve  şubelerin  tüm yönetim kurullarından oluşur. Kurula sendika başkanı başkanlık eder. Kurul, genel yönetim kurulunun çağrısı üzerine altı ayda bir, gerektiğinde de olağanüstü olarak toplanır.
          Yönetimler Kurulu :
         a) Şubelerin yerel sorunlarını tartışır ve bu  konularda genel yönetim kuruluna önerilerde  bulunur.
         b) Toplu iş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve  uygulanması hakkında görüşlerini bildirir.
         c) Kurulların çalışmaları hakkında bilgi  alarak,  çalışmaları daha rasyonel hale getirmek için öneriler sunar.
         ç) Çalışma hayatını ilgilendiren yasa, tasarı ve diğer mevzuat üzerinde fikirlerini ortaya koyar.
         d) Sendikanın çalışmalarıyla ilgili  konularda  görüşlerini açıklar.
         e) Sendikanın genel politikası hakkında bilgi alışverişi yaparak görüşlerini sunar.
         f) Şubelerle ilişkiler ve ortak konular hakkında  şubeler arası dengeyi sağlayıcı öneriler getirir.
          g) Mali konuları da içeren genel ve şube yönetim kurullarınca hazırlanan raporları görüşüp, tavsiyelerde bulunur.
 
         Sendika yönetimler  kurulunca  ortaya  konacak  görüşler sendika yönetim kurulunca değerlendirilir.
 
C) GENEL TEMSİLCİLER KURULU :
 
Sendikanın işyeri temsilcilerinden oluşur.  Sendika yönetim kurulunun çağrısı üzerine, altı ayda bir normal,  gerektiğinde de olağanüstü olarak genel başkanının yönetiminde toplanır. İşyerlerinin  ortak  sorunlarını görüşüp, sendikal konular hakkında bilgi alışverişinde bulunur, işkolundaki tüm işçilerin sendikaya üye olması için yapılması gerekli olan çalışma esaslarını görüşür.
Genel Temsilciler Kurulu'nca ortaya konulan görüşler sendika genel ve şube yönetim kurulunca değerlendirilir.
 
Ç) ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU :
Şube sınırları içindeki işyerlerindeki  temsilcilerden oluşur.
Şube yönetim kurulunun çağrısı üzerine  iki  ayda  bir olağan, gerektiğinde de olağanüstü olarak  şube  başkanının yönetiminde toplanır. İşyerlerinin özel veya ortak sorunlarını görüşüp, şube sınırları içindeki örgütlenmemiş işyerlerinin sendika bünyesi içinde yer almaları için yapılması gerekli olan çalışma esaslarını görüşür.
Şube temsilciler kurulunca  ortaya  konulan  görüşler şube yönetim kurullarınca değerlendirilir.
 
MADDE 36- UZMANLIK DAİRELERİ :
 
         Sendika işlerinin daha düzenli ve  verimli  yürütülebilmesi için aşağıdaki daireler kurulabilir :
         1) Eşgüdüm,
         2) Örgütlenme,
         3) Toplu İş Sözleşmesi,
         4) Eğitim, Basın-Yayın ve Araştırma,
         5) Mali işler,
         6) Hukuk ve Sosyal İşler,
         7) Uluslararası İlişkiler,
 
         Gerektiğinde genel yönetim kurulu kararı ile yeni  daireler kurulabilir. Her uzmanlık  dairesinin  kuruluşu,  görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelikler hazırlanır.     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS


Lastik İşyerlerinde Yeni Toplu İş Sözleşmesi Bağıtland?/span>
 
BASINDA LASTİK-İŞ
TV 41 - 09.05.2015
 Adres: Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr