HUKUK
Güncellenme Zamanı: 15.12.2011
818 Sayılı Borçlar Kanunu İle İlgili Önemli Yargıtay Kararları (1992 - 2005) - 818 / m.81

2822/m.25
YASAL GREV KOŞULLARI GERÇEKLEŞMEDIĞİNDE YASA DIŞI GREVE KARAR VERMEK GEREKİR
9. HUKUK DAİRESİ
YARGITAY
E, 1992/2607
K. 1992/2667
T. 06.03.1992
 
Ö Z E T : 2822 saydı Yasa, 25. maddesinde grevin  tanımına yapmıştır. Bilgi ve belgeler, yapılan eylemin grev olduğunu kanıtlıyorsa ve eylemde yasal grev için aranan şartlar gerçekleşmemişse yasa dışı grevin unsurları oluşmuştur. Bu durumda da, Borçlar Yasasında 81. maddesine
dayanılarak aksine hüküm kurulamaz.

DAVA: Ö. Turizm Ticaret ve Sanayii Limited Şirketi adına Avukat s.Ö. ile AA. ve 11 arkadaşı adına Avukat H.A. aralarındaki dava hakkında Ankara 8.iş Mahkemesinden verilen 10.12.1991 günlü ve 472/71 sayılı hüküm, duruşmalı olarak davacı avukatınca temyiz edilmiş ise de HUMK’nun 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR 2822 sayılı TISGLK’nln 25. maddesinde grevin tanımı yapılmış ve ‘işçilerin topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denilir” hükmü getirilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden ve davalıların birlikte imzalayarak işverene vermiş oldukları ve dosya ibraz edilen tutanaktan, işyerinde çalışan davalıların 25. maddenin tanımına girecek şekilde eylemde bulundukları anlaşılmaktadır. Bu eylemde kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmediği için kanun dışı grevin unsurları oluşmuş bulunmaktadır. Böyle olunca davanın kabulü ile davalıların eyleminin kanun dışı grev sayılması yolunda tespite karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ve 8K’ nin 81. maddesi açısından değerlendirme yapılarak aksine hüküm tesisi isabetli değildir. 0 halde karar bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, 6.3.1992 gününde oybirliğiyle karar verildi.
(24 Ağustos 1992) 
     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS


Lastik İşyerlerinde Yeni Toplu İş Sözleşmesi Bağıtland?/span>
 
BASINDA LASTİK-İŞ
TV 41 - 09.05.2015
 Adres: Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr